Studentprojekt

Senast ändrad: 29 augusti 2022

Här finns mer information om de studentprojekt som är knutna till forskningsprojektet "Historiska sädesslag i framtidens mat". Klicka på rubrikerna nedan och läs mer.

Heritage Cereals. Product development

Heritage Cereals. Product development

Författare: Sidonie Bridonneau - Romane Chauveteau

Ur abstract: Local or regional crop production is increasingly attractive to consumers due to a growing interest in environmental friendliness and sustainability. Heritage cereals are an example of this as they are suitable for organic farming. Moreover, they can also contribute to a healthy and balanced diet, which is what consumers are aiming for these days. For a more regular consumption of heritage cereals, it would be interesting to build on popular food products such as bread, pasta and biscuits. The aim of this study is to develop innovative recipes based on heritage cereals. To appeal to consumers, it was decided to focus on pasta and biscuits (shortbread and cookies).

Vem maler framtidens kulturspannmål?

Vem maler framtidens kulturspannmål? – Möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål

Who conducts mill operations of the heritage cereals of the future? – Possibilities and difficulties faced by small-scale mill operators in the milling process of heritage cereals

Författare: Hannah Wendin

Ur abstract: Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för svensk småskalig kvarnverksamhet, med inriktning på ekologiskt producerat kulturspannmål, att öka produktionsvolymen mjöl. Metoden som används för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fem informanter som bedriver kvarnverksamheter av denna typ.

Lantsorter och moderna sorter av vårvete – effekt av gödsling och miljö.

Lantsorter och moderna sorter av vårvete – effekt av gödsling och miljö.

Landraces and modern cultivars of spring wheat – effect of fertilization and environment

Författare: Anders Lööv

Ur abstract: Lantsorter har tillskrivits flera goda agronomiska egenskaper som att vara anpass-ningsbara till rådande odlingsförutsättningar, effektivt vatten- och näringsupptag, förmåga att stå emot hög värme och torka, samt god ogräskonkurrensförmåga. Kvalitetsegenskaper som protein- och glutenhalt beskrivs vara särskilt höga och bakningsegenskaperna goda. Lantsorter har haft en stor betydelse för växtförädlingen. Deras goda agronomiska egenskaper, har genom inkorsning i annat växtmaterial möjliggjort odling av mer högavkastande sorter, med genetiskt material från sydligare breddgrader, i Sverige och Norden. Under 1970-talet ökade intresset för lantsorter i växtförädlingen, då de sågs som en resurs genom sin stora genetiska diversitet. Detta blir speciellt intressant i takt med klimatförändringar och ökad risk för väderextremer, som torka och höga temperaturer, där lantsorter ses som motståndskraftiga jämfört med många moderna sorter. I denna studie var syftet att utvärdera skillnader i hur olika jordar och gödsling påverkar avkastning och kvalitet hos moderna sorter och lantsorter av vårvete.

Skillnader i vårvetekärnors utseende – Betydelse av sort, miljö och gödsling

Skillnader i vårvetekärnors utseende – Betydelse av sort, miljö och gödsling

Differences in the appearance of spring wheat kernels - Significance of variety, environment and fertilizer application

Författare: John Pålsson & Magnus Hammargren

Ur abstract: Intresset för lantsorter är något som ökar för att de är odlingssäkra i system med små insatser, förväntas klara framtida klimatförändringar med ökad risk för torka bra, samt för att de har goda bakningsegenskaper. Lantbrukare som odlar lantsorter upplever att de är småkorniga jämfört med moderna sorter och att kärnorna är rundare än hos moderna vårvetesorter. Syftet med detta arbete var att identifiera storleks- och utseendemässiga skillnader mellan sorter av vårvete och om sorterna påverkas olika av miljö och gödsling. För att uppnå syftet har vi använt oss av en Cgrain Value som fotograferar kärnorna och med hjälp av ett spegelarrangemang får bilder från tre vinklar, från vilka utseendet hos spannmålskärnorna analyseras.

Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket - Vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?

Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket - Vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?

The role of landraces in climate adaptation of agriculture - What can studies on black-kerneled oats from central Sweden tell us about the importance of local adaptation in a changing climate?

Författare: Hanna Smidvik

Ur abstract: Den svenska förädlingen av spannmålsväxter har sedan 1900-talets början gått från att fokusera på att förbättra de äldre, heterogena lantsorterna till att mer eller mindre helt koncentreras kring framställningen av homogena sorter som är mer lämpade för ett modernt, högintensivt jordbruk. Denna utveckling har kraftigt ökat avkastningen av skördarna men har också resulterat i förlust av biologisk och genetisk mångfald i hela odlingslandskapet.

Lantsorter världen över riskerar att försvinna och mer kunskap om lantsorterna och deras egenskaper behövs för att kunna definiera, inventera och bevara dem. De har tack vare sin lokala anpassning och betydligt större genetiska variation en större resiliens mot biotiska och abiotiska stressfaktorer som torka, sjukdomar och extrema väderhändelser och är därför viktiga resurser i arbetet för klimatanpassning av jordbruket.

Detta arbete syftar till att undersöka och redogöra för tidigare studier på mellansvensk svarthavre och vad de säger om dess egenskaper att motstå försommartorka, samt att diskutera lantsorternas och framförallt svarthavrens lämplighet i ekologisk odling idag och deras potential att spela en roll i klimatanpassning av jordbruket.

Arbuscular mycorrhiza in landrace and modern wheat – Its impact on plant performance and how it is influenced by plant breeding and modern cropping practices

Arbuscular mycorrhiza in landrace and modern wheat – Its impact on plant performance and how it is influenced by plant breeding and modern cropping practices

Författare: Klara Li Yngve

Ur abstract: Modern agriculture has a negative impact on climate and environment and is challenged by climate change. A transition to a more sustainable, secure and yet high food production is necessary. Landrace cereals attract attention for their ability to sustain nutrient deficiency, drought and harsh climate conditions. Arbuscular mycorrhiza is a common symbiosis with ancient origin between plant roots and fungi. The aim of this thesis is to review the current knowledge on arbuscular mycorrhiza regarding its impact on wheat landrace performance during cultivation, and to understand if arbuscular mycorrhiza in wheat has been affected by breeding and conventional cropping practices.

A sensory evaluation of swidden rye (Secale cereale) – how the taste of history and geographical location can play part in a sustainable food production

A sensory evaluation of swidden rye (Secale cereale) – how the taste of history and geographical location can play part in a sustainable food production

Författare: Amanda Jonsson

Ur abstract: Due to their resilience, durability, and broad genetic variations, increasing the production and consumption of landrace cereals has been highlighted as a solution to handle increasing environmental variability resulting from climate change. However, the consumption of landrace cereals remains low due to limited production and purchase availability for consumers. To increase knowledge and possibly the production and consumption of landrace cereals, the overall aim of the study was to investigate the influence of terroir and the addition of ingredients on consumers' perception and acceptance of sensory qualities in cookies prepared from the landrace cereal swidden rye. Rye (Secale cereale) has been pointed out as a wonder crop and is of historical importance in the Nordic region. The study analyses the application of swidden rye (Swedish: Svedjeråg), a landrace variety of rye, in cookies by investigating how consumers perceive and describe its sensory characteristics. Additionally, the study explores how terroir relates to sensory perceptions.

Development of French pastries based on heritage cereals

Development of French pastries based on heritage cereals

Författare: Pauline Castaing-Lasvignottes

Ur abstract: Consumer preferences are constantly changing, and trends are moving towards local and sustainable crop production. Heritage grains fit perfectly into this context as they are suitable for organic farming and can also contribute to a healthy and balanced diet. For a more regular consumption of these cereals, it would be interesting to build on the formulation of popular and nutritious food products that have a growing commercial potential.
The main objective of this study is focused on the development of innovative sweet recipes based on ancient cereals.