Skydd av Sveriges fladdermusarter

Senast ändrad: 16 augusti 2023
Person med stor pannlampa i en stenkällare, lyser på en fladdermus som sitter i taket. Foto.

CBM har en aktiv roll i arbetet med att bevara Sveriges fladdermusarter. Det mesta av arbetet genomförs i samarbete med SLU Artdatabanken och Länsstyrelsen i Jönköping som är ansvarig myndighet för miljöövervakningen av fladdermöss. Olika forskningsprojekt pågår, samt insamlande av data för framtida forskning.

Flera andra samarbetspartners är också viktiga, till exempel Naturvårdsverket, den ideella föreningen Batlife Sweden (batlife-sweden.se), samt alla de experter som granskar observationer av fladdermöss som rapporteras till Artportalen. Artportalen är ett viktigt naturvårdsinstrument som bland annat används vid rapportering till EU, vid rödlistningsarbetet och miljöövervakning. Alla observationer av fladdermöss som läggs in på Artportalen granskas av oberoende experter för att garantera att artbestämningarna är korrekta. 

En person i helfigur håller en pejlingsapparat i ena handen och en stor antenn i andra handen. Foto. Den kartläggning av fladdermöss och fladdermuskolonier som pågår, handlar både om grundforskning och naturvård. En pågående inventering av kolonier görs (läs mer nedan) för att vi senare ska kunna återkomma till dessa och forska om olika aspekter av fladdermössens biologi, livsbetingelser, habitat och andra områden – beroende på vilka frågor som uppkommer. Sommaren 2020 pågår bland annat testning av virus hos fladdermöss genom blodprov.

Genom att inventera fladdermöss kan vi också få reda på vilka arter som finns, och var. Har vi några av de riktigt ovanliga arterna, och hur ska vi i så fall se till att skydda dem? Den forskningen syftar främst till att skaffa underlag till naturvårdsinsatser.

Bilden: Vi får mycket kunskper om fladdermössens jaktbeteende med hjälp av radiosändare som placeras på fladdermössen. Foto: Johnny de Jong.

Rapportera kolonier

Fladdermössen har ett starkt skydd i Sverige genom Artskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det är förbjudet att fånga och döda fladdermöss, och innebär skydd för fladdermössens koloni- och övervintringsplatser, och deras viktigaste jaktbiotoper. Det är också viktigt att ha koll på populationsutvecklingen av fladdermöss. CBM deltar i miljöövervakningen av fladdermöss genom rådgivning till myndigheter. Vi samlar också aktivt in data om koloniplatser. I första hand är syftet att få veta vilka kolonier som finns av olika arter, och att ge råd till husägare som har fladdermöss i huset, men vissa av kolonierna kan också användas i forskningssyfte, t.ex. för provtagning eller ekologiska studier. Rapportera dina kolonier här (länk till webbsida på CBM:s webb).


En hand håller i en pejlingsapparat. Foto.

Bilden: Med hjälp av en ultraljudsdetektor kan man hitta och artbestämma fladdermöss. Fladdermössen orienterar och hittar föda med hjälp av ekopejling. Det ultraljud som fladdermusen då använder omvandlas till hörbara ljud av ultraljudsdetektorn. Foto: Johnny de Jong.

Utbildning och medborgarforskning

Information om fladdermöss är en viktig del av naturvårdsarbetet. CBM ordnar kurser som riktar sig till konsulter och myndigheter. Vi riktar oss också till allmänheten i vårt projekt om medborgarforskning.


Kontaktinformation