Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Senast ändrad: 05 juni 2023

Denna rapport beskriver vilka spridningsvägar för invasiva främmande arter som i första hand måste regleras, för att skydda inhemsk biologisk mångfald. Detta har stor praktisk relevans för Sveriges uppfyllande av både nationella miljökvalitetsmål och internationella åtaganden inom t.ex. Konventionen för biologisk mångfald. Rapporten är en redovisning av ett uppdrag från Naturvårdsverket.

Publikation: Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Författare: Torbjörn Ebenhard

Läs rapporten i sin helhet samt bilaga 1-4:

Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse (PDF, 1,5 mb, 79 s)

Bilaga 1-4 (PDF, 10 mb, 308 s)

 

Metoder och resultat
Rapporten bygger på publicerade studier över 52 invasiva främmande arters ekologi. Resultat från Artdatabankens analys av olika arters invasionspotential och av risker för effekter på inhemsk biologisk mångfald har också använts. Spridningsvägar som potentiellt kan introducera och sprida många arter till och inom Sverige har identifierats, och viktats efter arternas invasionspotential och risk för effekter.
Bland de 21 spridningsvägar som potentiellt kan sprida tre eller fler arter kan 12 ses som prioriterade när hänsyn tagits till arternas invasionspotential och till möjliga ekologiska effekter. De flesta är kopplade till ett antal olika samhällssektorer, branscher och mänskliga verksamheter. En viktig sektor handlar om hållande av djur och växter i offentliga djurparker, akvarier, botaniska trädgårdar, parker och i privata terrarier, akvarier och trädgårdar. Till denna är kopplat transporter och saluförande av djur, växter och fröer. Användningen av fordon, maskiner och utrustning i skötsel av infrastrukturmiljöer och i jord- och skogsbruk skapar också spridningsvägar för främmande arter. I vattenmiljöer är flera verksamheter förknippade med akvakultur, yrkesfiske och fritidsfiske viktiga sektorer, men även andra fritidsaktiviteter som innebär förflyttningar av båtar, trailers och utrustning mellan olika vatten, och kommersiell sjöfart med fartyg som använder barlastvatten.

Bakgrund till studien
Invasiva främmande arter, d.v.s. främmande arter som gör skada på inhemska arter, är ett av de viktigare hoten mot den biologiska mångfalden. Enligt en EU-förordning ska medlemsstaterna göra en analys av spridningsvägar för oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse, och identifiera spridningsvägar som i första hand måste åtgärdas. CBM har utfört en sådan analys för de 49 invasiva främmande arterna av unionsbetydelse, och tre ytterligare arter av nationellt intresse.

Praktisk relevans och nytta
Rapporten bidrar till Sveriges genomförande av EU-förordningen om invasiva främmande arter (2014/1143), bl.a. som kunskapsunderlag inför upprättandet av handlingsplan för prioriterade spridningsvägar, och för att stödja vidareutvecklingen av övervakningssystemet för invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Rapporten beskriver vilka spridningsvägar för invasiva främmande arter som i första hand måste regleras, för att skydda inhemsk biologisk mångfald. Detta har stor praktisk relevans för Sveriges uppfyllande av både nationella miljökvalitetsmål och internationella åtaganden inom t.ex. Konventionen för biologisk mångfald.

Rapporten är en redovisning av uppdrag från Naturvårdsverket enligt överenskommelse Nr 3329-17-012, NV-04839-17


Kontaktinformation

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare
Centrum för biologisk mångfald
torbjorn.ebenhard@slu.se, 018-672268, 0767-147587