Inägomarker

Senast ändrad: 02 mars 2023

Om kursen

Inägomarker, det vill säga markerna närmast bebyggelsen, har varit åkrar, slåtterängar och betesmarker. I dagens landskap kan därför finnas biologiskt kulturarv från en stor variation av markslag, småmiljöer och skötselkomponenter, vilka behöver olika slags hävdregimer för att bevaras. Inägomarker utgör en stor del av landets idag hävdade ytor och det finns all anledning att fördjupa kunskapen om hur skötseln bäst bevarar dess biologiska mångfald, biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden.

Under kursen kommer vi att besöka bland annat naturreservatet Krokshult i Bråbygden och kulturreservatet Stensjö by i närheten av Oskarshamn.

Bråbygden är beläget på Småländska höglandet i Oskarshamns kommun, Kristdala församling. Det är ett småbrutet odlingslandskap i skogsbygd. Eftersom det är beläget över högsta kustlinjen har moränen kvar den blandning av block, sten, grus och finare jordar som inlandsisen lämnade efter sig. Betesmarkerna är därför steniva men relativa bördiga. Här och där ligger åkrar i sällskap med stora stenrösen och stenmurar som vittnar om den omfattande stenröjning. Inägomarkerna är också rika på hamlade träd och enstaka ängar slås ännu. Bråbygden är känt som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap som brukas och hålls öppet av fyra större djurgårdar och ett tiotal fritidsbönder som ser till att landskapet hålls öppet. Sedan slutet på 1990-talet har bygden upplevt en ny blomstringstid, beskrivet i boken ”Bygden där vinden vände” av Peter Gerdehag och Mårten Aronsson.

Krokshult ligger i Bråbygden ca tre mil nordväst om Oskarshamn och är reservat sedan början av 1990-talet (utökat 2010). När reservatet bildades var Krokshult en mjölkgård som varit i kontinuerlig drift i samma släkt sedan 1700-talet. Det omfattar totalt 22 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län. Krokshult är ett utmärkt exempel på det äldre, småskaliga jordbruk som en god bit in på 1900-talet dominerade södra Sverige och framförallt det Småländska höglandet. Reservatet uppvisar hela skalan från små till medelstora åkrar i mosaik med ängar, öppna och trädbärande hagmarker, gårdsmiljö, talrika stenrösen, omfattande hägnader och hamlade träd.

Stenig ängsmark med en trasig gärdesgård och stort lövträd. Foto.Stenig ängsmark med en trasig gärdesgård och stort lövträd. Foto.

Stensjöby är ett nybildat kulturreservat (2020). I byn by ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. Eftersom Stensjöby ligger under högsta kustlinjen är de hällrika ursvallade betesmarkerna magrare än i Bråbygden. Historiska små åkrar på sedimentjordar var belägna i snart sagt varje sänka  i inägomarkslandskapet.

Stensjöby har genomgått en avfolkningsperiod under 1900-talet då jordbrukets lönsamhet gick ner. 1960 förvärvade Vitterhetsakademin Stensjöby genom en donation. Vid det laget hade redan byns sista jordbruk lagts ner, byggnaderna förfallit och marker börjat växa igen. Under åren som följde restaurerades husen, inägorna röjdes från sly och skog, åkrar odlades upp och det omfattande systemet av hankgärdesgårdar återställdes. I dag fortsätter arbetet med att återskapa det äldre landskapet som det såg ut kring 1900. Succesivt tas äldre sorter av spannmål, frukter och bär i odling och i byn kommer att finnas utrotningshotade lantraser.

Stenig ängsmark med betande kor invid en byggnad. Foto.

Betad mark med en och lövträd. Foto.

Kurslitteratur

Inägomarker fältmaterial 2022 (pdf, 7 mb)

Inägomarker kurskompendium, del 1 (pdf, 10 mb)

Inägomarker kurskompendium, del 2 (pdf, 9 mb)

Tider 

Samling i Stensjö by kl 9:00 den 24 maj.

Avslutning i Bråbygden kl 16:00, den 25 maj.

Övernattning i Oskarshamn

 

Kursledare: Tommy Lennartsson och Anna Westin.

 


Kontaktinformation