Klimat

Senast ändrad: 07 september 2020
Väderstation

Redan 1922 startade mätningar av klimat vid de äldsta försöksparkerna. Den fick sin gemensamma utformning 1989 och startade rutinmässigt i januari 1990.

Referensmätning av klimat sker vid alla skogliga försöksparker (Ätnarova enbart under sommaren). Klimatmätningens basprogram omfattar luft- och marktemperaturer, luftfuktighet, globalstrålning samt nederbörd.

Mätdata bearbetas automatiskt med hänsyn till skogliga tillämpningar, varvid 10-minuters och dygnsvärden sparas. Klimatdata från referensstationerna lagras och finns tillgängliga vid respektive försökspark och vid Vindelns försöksparker, där också långtidsförvaring av originaldata sker och särskild databas är upprättad.

Målsättningen med referensmätningen av klimat vid försöksparkerna kan sammanfattas i följande punkter:

  • att utgöra grunden för långsiktiga klimatmätningar med hög kvalitet och kontinuitet i nära anslutning till respektive försökspark
  • att förse projekt och andra intresserade med meteorologiska bakgrundsdata
  • att utgöra referens till andra klimatrelaterade mätningar inom respektive försökspark.

Enheten publicerar årsrapporter för vädret på försöksparkerna.


Kontaktinformation