Försöksverksamhet

Senast ändrad: 09 september 2020
Fältfösök i Rosinedal

Enheten upprätthåller en hög kompetens inom försöksdesign, försöksutläggning, provtagnings- och inmätningsmetoder samt beräkningsmetoder av fältanknutet datamaterial.

Långsiktiga fältförsök

Enheten för skoglig fältforsknings huvudansvar ligger i förvaltningen av fakultetens cirka 1800 långliggande skogliga fältförsök, vilka täcker in ett flertal ämnesområden och ett stort antal frågeställningar.

Försöken utgör en viktig kunskapskälla och internationella och svenska publikationer härrör från de långsiktiga fältförsöken. Vi bedömer att cirka en femtedel av de internationella publikationerna vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet sedan 1990 har utnyttjat långsiktiga fältförsök. Långsiktiga fältförsök är också av mycket stor betydelse för fakultetens grundutbildning, forskarutbildning, fort- och vidareutbildning samt exkursioner.

Information om de skogliga fältförsöken finns samlade i flera databaser, bland annat Silvaboreal. Silvaboreal är en svensk registerdatabas över skogliga fältförsök som utvecklats vid och förvaltas av Enheten för skoglig fältforskning. Databasen innehåller information om ca 4000 försök från flera aktörer.

Forskare från hela världen

Stationerna har gästforskare från flera avdelningar vid SLU och andra både svenska och internationella universitet. Fokus på den pågående forskningen är på klimat och atmosfär, hydrologi, växtfysiologi och skogsproduktion. Den gemensamma nämnaren är faltbaserade mätningar och utnyttjandet av den öppna infrastrukturen vid försöksparkerna.

Information om pågående forskningsprojekt och data från dessa samlas i The Safe Deposit.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716