Publikationer

Senast ändrad: 27 november 2023

Varje år publiceras flertalet artiklar och rapporter vid enheten, dessa hittar du här.

Publikationer vid enheten

Publikationer vid enheten listas och finns att hitta i SLUs publikationsdatabas, SLUpub.

Gå till enhetens publikationer i SLUpub.

Enhetens rapportserie

Enhetens rapportserie startades 2011 och ligger i SLU:s öppna arkiv, Epsilon.

 1. Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf (2011). Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex.
 2. Karlsson, Christer and Elfving, Björn (2011). Bangserien.
 3. Elfving, Björn (2012). Femtio års utveckling av försöken med sådd och plantering på Holmmyrbrännan i Västerbotten.
 4. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2012). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009.
 5. Karlsson, Kjell and Mossberg, Magnus and Ulvcrona, Thomas (2012). Fältdatasystem för skogliga fältförsök.
 6. Wallertz, Kristina and Frisk, Johan and Johansson, Ulf and Örlander, Göran (2013). Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige.
 7. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2013). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2010.
 8. Karlman, Lars and Karlsson, Christer (2013). Simakserien.
 9. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Slutrapport.
 10. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011. Slutrapport.
 11. Larsson, Per-Erik (2015). Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer.
 12. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2016). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012. Slutrapport.
 13. Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Wallertz, Kristina (2016). Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015.
 14. Bäckström, Per-ove and Elfving, Björn (2016). Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat.
 15. Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Härlin, Carina (2017). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013. Slutrapport.
 16. Eriksson, S., Wallertz, K. och Karlsson, A-B. (2018). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015. Slutrapport.
 17. Langvall, O. (2019). Phenology symposium 2019. Abstracts (Engelska). 
 18. Wallertz, K. (2019). The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth (Engelska med svensk sammanfattning).
 19. Wallertz, K., Johansson, U., Malmqvist, C. och Örlander, G. (2019). Överlevnad, höjd och skador i odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige.
 20. Andersson, M. och Wallertz, K. (2019). Inventering av viltskador på planterad tall 2–5 vegetations-perioder efter plantering i de tre Smålandslänen.
 21. Wallertz, K., Eriksson, S. och Hjelm, K. (2020). Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017.
 22. Goude, M., Erefur, C., Johansson, U. och Nilsson, U. (2022). Hyggesfria skogliga fältförsök i Sverige. En sammanställning av tillgängliga långtidsförsök.

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716