Fenologi och bärprognoser

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Fältobservationer av utvalda växter ingår som en del av miljöanalysverksamheten vid försöksparkens studier. Tidigare har också observationer av blåbär och lingon gjorts, för att kunna göra en prognos över tillgångarna av bären i skogen.

Fenologi

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen. När slår bladen ut på våren, när byter bladen färg på hösten? Fenologin visar på de väderberoende årstidsväxlingarna, som i framtiden kan komma att förskjutas genom ett förändrat klimat. Som en del av ett större nätverk försöker vi dokumentera och rapportera naturens säsongsutveckling under hela vegetationssäsongen.

Vi gör veckovisa observationer och mätningar från maj till oktober för björk, gran och tall samt blåbär och lingon. På träden följs knopp- och skottutveckling, höstfärger och lövfällning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär. Data finns tillgänglig från år 2006.

Svenska fenologinätverket är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga. Huvudman är SLU. Hit skickar vi våra observationer och på nätverkets hemsida presenteras data om naturens kalender.

Årstidsväxlingarna på Svartberget följs också med en s.k. fenologisk kamera, som sparar bilder automatiskt.

Bärprognoser

Tillsammans med Riksskogstaxeringen gjorde vi årliga prognoser över tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar, under åren 2006-2017. Bärprognosen byggde på återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler vid SLUs försöksparker samt en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät.

Provytorna vid försöksparkerna kontrollerades tre gånger per säsong, först räknades blommorna, sedan kart och till slut mogna bär. Alla uppgifter i prognoserna avsåg skogar med förekomst av respektive bärsris. 

Inventeringen av antalet mogna bär samt deras friskvikt gör vi fortfarande, nu enbart som stöd till Riksskogstaxeringens skattning av totalmängden bär som finns i skogen, i den officiella statistiken om Sveriges skogar som de producerar.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716