Hydrologisk forskning i Krycklans avrinningsområde

Senast ändrad: 05 december 2022

Krycklan är ett unikt fältforskningsområde för att studera sambanden mellan hydrologiska, biogeokemiska och ekologiska processer i ett och samma ekosystem. Det är ett av de mest instrumenterade och övervakade avrinningsområden i världen.

Krycklan är ett 6 780 hektar stort avrinningsområde och utgör ett biflöde till Vindelälven, vilken startar i fjällen i väst och rinner ut i Östersjön i Umeå i öst. Bäcksystemet i Krycklan avvattnar i första hand brukade skogsområden, insprängda myrar och sjöar som bildar en komplex landskapsmosaik.

Mätningar av hydrologi, klimat, vatten- och markvattenkemi har pågått i Krycklan i över 30 år.

Forskning inom Krycklans avrinningsområde integrerar mark- och akvatiska system och fokuserar främst på små vattendrags olika biogeokemiska sammansättning och motståndskraft mot förändringar. Några exempel på forskningsfrågor är: hur påverkas bäckvattens kvalitet när snön smälter på våren? Hur omvandlas kemin när olika bäckar rinner samman och bildar större system? Hur påverkas bäckarna av luftföroreningar, skogsbruk och klimatförändringar? Vad är naturliga variationer och vad styrs av oss människor?

Tack vare avrinningsområdets storlek kan modellering göras på allt från de små källbäckarna till åar på landskapsnivå.

Målet med studierna i Krycklan är att skapa bättre metoder och modeller för att förutsäga hur naturen kommer att se ut i framtiden under förändrade förutsättningar såsom ett varmare klimat.

Över 50 pågående försök involverar flera hundra forskare från alla större universitet i Sverige samt forskargrupper från cirka 30 länder och samarbeten sker bland annat inom forskningsinfrastrukturerna SITES och  ICOS  Forskning baserad på data från Krycklan har mynnat i nära 500 vetenskapliga artiklar .

Vi erbjuder dig:

  • Att använda data från Krycklan
  • Möjlighet att anlägga nya experiment
  • Att delta i doktorandkursen ”Watershed Ecology and Biogeochemistry"