Miljöanalys/klimat

Senast ändrad: 05 april 2023

SLU bedriver en omfattande fortlöpande miljöanalysverksamhet, där de skogliga försöksparkerna utnyttjas för fältdatainsamlingar och monitoring.

Klimatmätningar

Asa försökspark registrerar klimatet i Asa med hög noggrannhet: Lufttemperatur, marktemperatur, lufttryck, luftfuktighet, globalstrålning (sol och himmelsstrålning), fotosyntesaktiv strålning, nettostrålning, vindriktning och hastighet samt nederbörd. I Asa mäts också marknära ozonhalter (se nedan). Registreringarna finns med 10-minuters medelvärden. Använd länkarna nedan för att se hur vädret varit de senaste dagarna eller åren.

Samma klimatmätningar utförs på samtliga SLU:s försöksparker i Sverige. För att se klimatet på dessa kan du ladda hem årsrapporterna. Vill du ha klimatdata från någon eller flera av våra stationer ska du kontakta Pernilla Löfvenius vid Svartbergets forskningsstation utanför Vindeln.

Fenologi

Fenologi är studierna av vegetationens växlingar över årstiderna. Forskningsstationen deltar i flera aktiviteter:

  • Skoglig fenologi, som intensivbevakar fenologiska processer hos de vanligaste skogsträden och skogsbären.
  • Allmän växtfenologi, som ingår i Svenska fenologinätverkets landsomfattande observationer från proffs-stationer till Naturens Kalender.
  • Asas webb-kamera, en del av PHENOCAM-nätverket. Bilderna från kameran kan användas för att räkna ut den faktiska vegetationsperioden, d.v.s. när träden är gröna (se bild nedan).

Skogsmarkens CO2-balans

Sk. flux-mätningar görs på Nybygget i Asa. Området är en skoglig föryngringsyta efter stormfällningar vid stormen Gudrun, 2005.

Marknära ozon

Mätningarna av marknära ozon i Asa ingår numera i Sveriges ozonmätnät. Du kan se de senaste 1-30 dagarnas ozon-värden här.

Granungskogens tillväxt

Tillväxten på ungskog av gran följs noggrant på 10 provytor i Asa försökspark. Stamtillväxten och förnafall följs veckovis, liksom grundvattendjup och markfuktighet på ytorna, under vegetationsperioden.

Skog och vattenkvalitet

Vattenkvaliteten följs i flera avrinningsområden inom kronoparken, både inom försöksparken och tillväxtparken.

Miljöanalysaktiviteter

Vädersida anpassad för mobilen

Fenologikamera

asa2

Bäcköverfall för flödesmätning och kemisk analys

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716