ICOS - Mätningar av växthusgaser på Svartberget

Senast ändrad: 09 oktober 2020

På Svartbergets atmosfär- och ekosystemstation sker långsiktiga mätningar av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och flödet mellan atmosfär och skogsekosystem. Stationen mäter förhållandena i boreala skogar och är en del i av ett nätverk av mätstationer inom ICOS - en europeisk forskningsinfrastruktur för att övervaka och förstå växthusgasutbyten mellan jordytan och atmosfären.

I de centrala delarna av Krycklans avrinningsområde, cirka två kilometer från Svartbergets fältstation, uppfördes år 2012 en kombinerad atmosfärs- och ekosystemstation med en 150 meter hög mast. Placeringen av stationen är strategiskt vald då hydrologisk och biogeokemisk forskning pågår i avrinningsområdet sedan mitten av 1980-talet, och möjligheterna förstärks avsevärt för bredare systemekologisk forskning.

Atmosfärsstationen på Svartberget mäter koncentrationen av växthusgaser i atmosfären i 15 nivåer från fyra meters höjd inne i skogen upp till 150 meters höjd. Förutom växthusgaserna koldioxid, koloxid och metan, mäts även temperatur och vattenånga. På de högre höjderna beror gaskoncentrationerna inte direkt av förhållandena i skogen därunder, utan avspeglar utsläpp och upptag från ett betydligt större område. Det handlar om luft som transporterats hundratals eller tusentals kilometer från mätstationen!

Ekosystemstationen på Svartberget är inriktad på att beskriva skogens utbyte av växthusgaser, vattenånga och energi med atmosfären. Genom att mäta gaskoncentrationer samtidigt med luftens vertikala rörelser med hög tidsupplösning kan flödena till och från skogen beräknas, det vill säga hur mycket koldioxid skogen tar upp eller avger. Dessutom mäts en rad meteorologiska variabler såsom kort- och långvågsstrålning, vind, lufttemperatur, luftfuktighet och nederbörd. Även förhållandena i skogen, såsom marktemperatur och fuktighet, liksom träd-temperatur och solstrålning under kronskiktet registreras kontinuerligt.

Förutom basmätningar pågår i dag ett stort antal forskningsprojekt här.

 

Vad kan vi erbjuda dig?

  • Förutom basmätning av växthusgaser är ICOS Svartberget värd för kortare forskningsprojekt och kampanjer. Du kan starta ett projekt och knyta det hit. Forskningsinfrastrukturen är lämpad för studier inom klimat- och miljöområdet.
  • För forskning vid infrastrukturen finns tillgång till insamlad data.
  • El och internet finns tillgängligt på plats.

ICOS

ICOS – Integrated Carbon Observation System – är en europeisk infrastruktur för forskning om växthusgaser. År 2014 finns 17 länder representerade. Det svenska bidraget, ICOS Sverige, finansieras av Vetenskapsrådet och de medverkande organisationerna Lunds universitet, Göteborgs universitet, SLU, Polarforskningssekretariatet och Stockholms universitet.

 All data från ICOS mätstationer kommer att samlas i en fritt tillgänglig central databas, som är under uppbyggnad (2014). Även olika dataprodukter kommer att publiceras regelbundet, till exempel kartor över Europas totala koldioxidbudget.

ICOS har släppt en video (på Engelska) om mätningarna på Svartberget, vilken du kan se här:

Fakta:

Systematiska mätningar av växthusgaser i atmosfären är en viktig del av miljöövervakningen, inte minst med hänvisning till kontrollen av internationella åtaganden om minskning av koldioxidutsläpp. Ökningen av växthusgaser i atmosfären, främst orsakat av förbränning av fossila bränslen, medför att strålningsbalansen vid jordytan påverkas vilket kan leda till att klimatet på sikt blir varmare.

Den 150 meter höga masten kräver tillsyn och reparationer under hela året. På vintern kan isbeläggning vara ett problem. Våra klättrare har genomgått ett flertal utbildningar.

Huset vid atmosfärsstationen innehåller utrustning för arbete i masten: instrumentering, gasanalysatorer och datorer. Vi tillhandahåller el, internet och tillfälliga arbetsplatser.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Matthias Peichl, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
matthias.peichl@slu.se, 090 786 8463

Per Marklund, Forskningsingenjör
Vindeln gemensamt, SLU
per.marklund@slu.se