Skogskompetens Syd

Senast ändrad: 01 november 2022

Skogskompetens Syd — samverkan mellan forskning och praktik i det sydsvenska skogsbruket.

Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU, skogsföretag, skogsstyrelsen, skogsentreprenörer, skogsbruksskolor och stift i södra Sverige.

Skog och vilt i balans

Skogskompetens Syd genomförde under februari - mars 2018 kursdagar om skogsbruk och vilt i balans på fem platser runt om i Götaland. Huvudföreläsare var Annika Felton, SLU Alnarp. Syftet med kurserna var att öka kunskaperna om samspelet mellan hjortviltstammar och den brukade skogen i det sydsvenska skogslandskapet. Målgruppen var skoglig personal, vilthandläggare på länsstyrelser, medlemmar i viltförvaltningsdelegationer och älgförvaltningsgrupper.

Kurserna är genomförda! Totalt har 129 personer deltagit på dessa kurser som har varit mycket uppskattade av deltagarna.

Fakta:

Nya forskningsrön och vetenskaplig kunskap ska komma målgruppen tjänstemän och rådgivare tillgodo så att sedan kunskapen kan spridas till aktiva skogsägare och andra aktörer i skogsbruket. 

 

Relaterade sidor: