Siljansfors och Jädraås försöksparker

Senast ändrad: 15 september 2022

Siljansfors försökspark inrättades 1921 och är den äldsta av de försöksparker som tillhör fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi arbetar primärt med forskning, information och utbildning, samt miljöövervakning. Syftet med försöksparkerna är att kunna koncentrera långsiktiga försök till noga undersökta och beskrivna områden med kontinuerlig tillsyn. Försöksparken utnyttjas främst av forskare vid den skogsvetenskapliga fakulteten inom SLU, men är även öppen för forskare vid andra universitet och forskningsinstitutioner.

Forskning

Vi servar forskare med etablering, inventering, provtagning, skötsel, förvaltning och administration av långliggande skogliga fältförsök. Utöver de cirka 600 försöksytorna på  1 610 ha i Siljansfors försökspark, ansvarar vi för försöksparken i Jädraås på 360 ha samt för åtskilliga försöksytor utspridda på privat- och bolagsmark över hela Mellansverige. 

Informationsverksamhet

Försöksparken är värd till flera skogliga exkursioner årligen. Deltagare är studenter, skogsägare, skogsföretag, myndigheter och föreningar. Jägmästarprogrammet, skogsmästarskolan och lokala naturgymnasier är frekventa besökare i Siljansfors där både vetenskapliga fältförsöksytor och pedagogiskt anlagda demonstrationsytor är föremål för besöken. Flera informativa och välordnade skogstigar trampas av elever från grundskolan och även förskolebarnen.

Fortlöpande miljöanalys

Klimatmätning pågår kontinuerligt i både Siljansfors och Jädraås och bygger vidare på långa mätserier. Regelbundna fenologiska observationer görs och förutom enhetens egna rapportering ingår försöksparken i Sveriges fenologinätverk för ett flertal arter. Vi mäter vattenflöde och -kvalitet från ett stort avgränsat avrinningsområde sedan trettio år tillbaka. System av grundvattenrör mäts kontinuerligt och Siljansfors och Jädraås servar nationella system från både SGU, IVL och SMHI med vattendata. 
 

Fakta:

Försöksparkens totala areal är 1 610 ha varav 1 403 ha är skogsmark. Markägaren är Stora Enso Skog och Mark AB.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716