ICOS mätningar av växthusgaser på Degerö

Senast ändrad: 09 oktober 2020

På Degerö stormyrs ekosystemstation sker långsiktiga mätningar av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och flödet mellan atmosfär och myr. Stationen mäter förhållandena i boreala våtmarker och är en del i av ett nätverk av mätstationer inom ICOS - en europeisk forskningsinfrastruktur för att övervaka och förstå växthusgasutbyten mellan jordytan och atmosfären.

Placeringen av stationen är strategiskt vald då forskning på Degerö stormyr i Kulbäckslidens försökspark har pågått i över 100 år. Mitt ute på myren har det bedrivits flux- och ekosystemmätningar under en längre tid, men den befintliga stationen byggdes om under 2012-13 för att uppfylla de nya ICOS-specifikationerna.

Ekosystemstationen med en fyra meter hög mast är inriktad på att beskriva myrens utbyte av växthusgaser, vattenånga och energi med atmosfären. Genom att mäta gaskoncentrationer samtidigt med luftens vertikala rörelser med hög tidsupplösning kan flödena till och från myren beräknas, det vill säga hur mycket koldioxid myren tar upp eller avger. Dessutom mäts en rad meteorologiska variabler såsom kort- och långvågsstrålning, vind, lufttemperatur, luftfuktighet och nederbörd. Även förhållandena i myren, såsom marktemperatur och fuktighet registreras kontinuerligt.

Mätningarna ger information om hur det lokala ekosystemet inom cirka 100-200 meters radie runt masten fungerar.

Instrumenteringen på Degerö ekosystemstation.

 

Vad kan vi erbjuda dig?

  • Förutom basmätning av växthusgaser är ICOS Degerö värd för kortare forskningsprojekt och kampanjer. Du kan starta ett projekt och knyta det hit.
  • För forskning vid infrastrukturen finns tillgång till insamlad data.
  • El och internet finns tillgängligt på plats.

Om ICOS

ICOS – Integrated Carbon Observation System – är en europeisk infrastruktur för forskning om växthusgaser. Syfte ur ett samhällsperspektiv. År 2014 finns 17 länder representerade. Det svenska bidraget, ICOS Sverige, finansieras av Vetenskapsrådet och de medverkande organisationerna Lunds universitet, Göteborgs universitet, SLU, Polarforskningssekretariatet och Stockholms universitet.

All data från ICOS mätstationer kommer att samlas i en fritt tillgänglig central databas, som är under uppbyggnad (september 2015). Även olika dataprodukter kommer att publiceras regelbundet, till exempel kartor över Europas totala koldioxidbudget.

 

 

 

Fakta:

Mitt på myren står "igloon". Härifrån manövreras ICOS mätuppställningar och datauppsamling.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mats Nilsson, Professor i marklära - biogeokemi
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Enheten för markbiologi, SLU
mats.b.nilsson@slu.se, 090-7868375, 070-6884409

Eric Larmanou, Forskningsingenjör
Vindeln gemensamt, SLU
eric.larmanou@slu.se