Forskning

Senast ändrad: 01 november 2022

På Asa försökspark forskars det främst inom följande områden

Skogsföryngring

 • Skador av vegetation, insekter, vilt och frost
 • Markberedning
 • Skärmar

Skogens produktion

 • Gödsling och bevattning
 • Skador av gallring, insekter och rotröta
 • Röjning
 • Kvalitetsgallring
 • Trädslagsförsök

Inverkan på mark och vattenkemi

 • Skogsmarkskalkning
 • Askåterföring
 • Rötslamsgödsling
 • Skogsskötselmetoder

Påverkan på skogens ekologi

 • Viltbetning
 • Skogsskötselmetoder

Hållfasthet hos träbaserade produkter

 • Limträbalkar
 • Limträskivor
 • Papplådor

Relaterade sidor: