GenusStudentarbeten

Senast ändrad: 19 juni 2019

Nedan följer en förteckning över genus-relaterade studentarbeten vid ämnesområdet Landskapsstudier.

Genus, natur och småskaligt jordbruk : Kvinnors berättelserom genusoch natursyn i relationtill dess inverkan på ekologiskt jordbruk

Berättelserna  som  kvinnorna  direkt,  eller  indirekt,  berättar, vittnar om  könade  strukturer  i jordbruket som är  kopplade  till  fördelningen  av  både  förväntningar,  arbetssysslor  och kompetens; till interaktionen mellan män och kvinnor; samt till självidentifiering. Dessutom är jordbruksnäringen,  konventionell  som  ekologisk,  präglad  av processer  som  skapar könade strukturer. Detta blir synligt i förhållandet mellan de två jordbrukstyperna, som både påverkar, och påverkas av, könskodning. Kvinnornas  arbete drivs  av  deras enorma övertygelse om att ”göra rätt” enligt ekologiska principer, vilket också kan härledas till könade strukturer i processer  som  innefattar norm  och  ideal  - vilket  påverkar identitetsskapandet. Läs mer.

Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende till virkesköparen beroende av skogsägarens kön

Resultatet visar på att samtliga variabler är viktiga för att skapa förtroende mellan skogsägaren och virkesköparen i den skogliga affärsrelationen. Det finns skillnader i hur virkesköparen bemöter skogsägaren beroende på könet. Det visade också att alla processer formas på något sätt av kön, de är så kallade könade. Läs mer.

Skogskollo för tjejer : en väg mot ett jämställt och konkurrenskraftigt skogsbruk?

Konceptet ”Skogskollo för tjejer” är en del i utbildningsområdet och vi har i vårt arbete valt att undersöka om intentionerna och innehållet i konceptet ger förutsättningar för att bryta stereotypa könsroller inom skogsbranschen. Konceptet verkar för att öka tjejers intresse för skog och för att förmedla en bred och positiv bild av skog och skogsbruk. Ett genomgående tema under kollot är att visa på kvinnliga förebilder verksamma inom skogsnäringen. Analysen av resultatet visar att det kan vara möjligt att bryta de stereotypa könsrollerna genom fortsatt utveckling av konceptet. Läs mer.

Ökar en sommarkurs för tjejer jämställdhet vid högre skogliga utbildningar? : en undersökning av deltagare i kursen Tjejer & skog

Skogsbruket har traditionellt varit mansdominerat och även idag märks tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors förutsättningar och möjligheter inom skogssektorn. För att öka unga tjejers intresse för skog och locka dem att söka en högre utbildning inom skog och/eller arbeta inom skogssektorn anordnas det sedan 2009 en sommarkurs för tjejer i Skinnskatteberg. Arbetet har bestått av en enkätundersökning av deltagare i kursen mellan åren 2009-2014. Kursen är överlag väldigt uppskattad av deltagarna. En tredjedel av deltagarna har starkt skoglig bakgrund och majoriteten av deltagarna har sedan tidigare skoglig erfarenhet och/eller skogligt intresse. Kursen annonseras till största del i skogstidningar och på SLUs hemsida och når därför inte tjejer utan skoglig bakgrund. Därmed stärker kursen i de flesta fall endast den enskilde deltagarens beslut att endera söka eller inte söka en högre utbildning inom skog. Läs mer.

Går det att utbilda bort ojämställdhet i skogsföretag?

Tidigare resultat visar att utbildning ofta förekommer som aktivitetsförslag i jämställdhetsplanerna. Det saknas dock en klar kartläggning över hur företagen jobbar med utbildning inom organisationen och vilken definition som finns kring kunskapsbegreppet om jämställdhet, kunskap om vad. Studien har därför syftat till att undersöka detta kunskapsglapp, med utgångspunkt i att en ökad medvetenhet om lärande inom jämställdhet behövs för att utbildningsinsatserna tydligare ska kunna definieras och därmed få större effektivitet och effekt. Resultatet i denna studie visar att utbildningsaktiviteterna bör, för önskad effektivitet och effekt, definieras som kompetenshöjande aktiviteter med ett organiserat och metodiskt upplägg. Resultatet visar även att dagens definition kring kunskapsbegreppet är otydlig. En tydligare definition bör beröra ämnesområdena: organisationskultur, sociala normer och könsmärkning. Detta för att nå och kunna följa upp önskad förändring – en mer öppen organisationskultur utan strikta könsroller att förhålla sig till. Läs mer.

Relaterade sidor: