Om projektet

Senast ändrad: 06 december 2021

Projektet ska utveckla värdeskapandet i den skogliga värdekedjan genom aktivt medskapande av ny kunskap i aktörsnätverk bestående av skogsägare, rådgivare och tjänsteföretag.

Detta sker genom att:

  1) utveckla och tillämpa service konceptet (SDL)

  2) erbjuda ny kunskap och kompetens om byggandet av affärsrelationer

  3) ett tydligt och genomgående genus-och jämställdhetsperspektiv

Därmed bidrar projektet till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i regionen.

Projektet pågår mellan augusti 2018 till december 2021.

Arbetet är uppdelat i fyra delar (Work packages) där vardera projektpartner är ansvariga. Även om det finns en viss linjär strukur så går många av projektets delar in i, och stödjer, varandra. Projektets arbetsstruktur kan bäst illustreras i form av en pyramid med Utvärdering och återkoppming (WP4) som en central drivkraft:

 

Sammanfattning av projektet

Läs mer om projektet hos Botnia Atlantica

Poster om projektet rikare skog.

Mer än virke?

- en projektpresentation

Nyhetsbrev Höst 2020

Läs mer om projektets höstaktiviteter och piloter

Bild på nyhetsbrevet

Nyhetsbrev Vår 2021

Läs mer om inkludering och serviceutveckling

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Höst 2021

Läs mer om slutsatserna kring lärande processer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Höst 2021

Läs mer om projektets reflektioner kring tjänsteutveckling

Nyhetsbrev

Projektets partners

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Skogsstyrelsen

Ruralia insititutet 

Skogscentralen