Claws and laws

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Ett projekt rörande förvaltningen av stora rovdjur och ett tvärvetenskapligt samarbete mellan juridiska institutionen, Uppsala universitet och SLU. Pågår 2015-2017.

Projektet, som rör förvaltningen av stora rovdjur, är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare vid juridiska institutionen, Uppsala universitet (Jan Darpö, professor i miljörätt, Anna Christiernsson, jur.dr., Yaffa Epstein, jur.lic.) och forskare vid SLU, Grimsö forksningsstation, Institutionen för ekologi; Enheten för viltekologi (Guillaume Chapron, docent i ekologi, Henric Andrén, professor i ekologi och José Vicent López Bao, PhD i ekologi). Maria Forsberg forskare vid CBM och juridiska institutionen, Uppsala universitet, ansvarar för att samordna de komparativa studier som ska genomföras i Polen, Slovakien, Tyskland och Frankrike liksom för att uppföljande konferenser äger rum.

Dialog mellan juridik och ekologi

I detta projekt kommer en dialog mellan juridik och ekologi att etableras, med syfte att tolka och förtydliga art- och habitatdirektivet, som EU:s medlemsstater är bundna av, utifrån ekologiska termer.

Liksom många internationella naturvårdskonventioner, använder direktivet begrepp från naturvetenskaplig forskning. Detta leder ofta till att begreppen blir abstrakta och problematiska att tillämpa i den praktiska förvaltningen av arterna.

Syfte

Mer specifikt fokuserar projektet på varg, lodjur, järv och björn i ett antal länder där återställandet av bevarandestatusen är mycket kontroversiellt.

Projektet syftar till att:

1) klargöra begreppet gynnsam bevarandestatus både ekologiskt och rättsligt

2) härleda modellbaserade strategier för bevarande och förvaltning som är förenliga med EU-rätten samt

3) föreslå förändringar och nya rättsliga angreppssätt utifrån naturvetenskaplig forskning.

Projektet syftar också till att överbrygga klyftan mellan juridik och ekologi och därmed ge kunskap till nytta för förvaltningen av den biologiska mångfalden.