"IPBES globala rapport är bara början"

Senast ändrad: 17 maj 2019
sexfläckig bastardsvärmare på ett strå av timotej

Den biologiska mångfalden är lika livsavgörande för människan som klimatet. Det skriver Torbjörn Ebenhard, CBM, som varit med under förhandlingarna av IPBES globala rapport, som en av experterna i den svenska delegationen.

Klimat och biologisk mångfald hör ihop, vi står inför både klimatkris och mångfaldskris. Klimatfrågan har uppmärksammats av både politiker, företag och allmänhet. Biologisk mångfald har inte samma höga profil än, men mångfalden är lika livsavgörande för människan som klimatet, och nu är det dags att lyfta biodiversiteten. IPBES kan hjälpa till med detta.

Nu har 130 länder antagit ett gemensamt dokument som beskriver förlusten av biologisk mångfald, och vad denna förlust betyder för människan. Ingen kan längre hävda att vi inte vet vad som händer, och vad konsekvenserna är. IPBES har tydligt visat att nuvarande trender i samhällsutvecklingen leder till fortsatta förluster, och att vi inte kan nå globala mål för biologisk mångfald (Aichi-målen) och hållbar utveckling (SDG), med annat än att trenderna bryts. Detta kallar IPBES för transformative change – en genomgripande samhällsförändring. IPBES globala rapport har påbörjat analysen av vad en sådan samhällsförändring kan innebära.

Världen kommer att drabbas av brist på ekosystemtjänster, och redan nu är många människor drabbade, främst därför att nyttorna inte är rättvist fördelade över världen. Vissa försörjande tjänster, till exempel i jordbruk och skogsbruk, har ökat, det vill säga vi producerar allt mer mat, fibrer och material. Denna ökning är dock inte långsiktigt hållbar, eftersom den har drivits av fossila bränslen, och orsakat minskade nyttor från många reglerande ekosystemtjänster, som tillgång till rent vatten, ren luft, klimatreglering, pollinering etc. Med ökande antal människor ökar efterfrågan och bristen, vilket kan leda till sociala konflikter. Redan nu orsakas väpnade konflikter och flyktingströmmar av brist på ekosystemtjänster.

Sveriges biologiska mångfald är också i farozonen, men framförallt har Sverige effekt i världen genom en stor konsumtion som ger negativa miljöeffekter i andra länder.

Vad betyder transformative change för människor, företag, regeringar? Vad behöver ändras i samhällets strukturer och processer? Hur ska det gå till? Vad behövs för att folk ska ändra sina beteenden? Räcker kunskap? Det behövs fler analyser för att förstå detta. IPBES globala rapport är bara början.

Exekutivsekreteraren för CBD håller tal. Foto: Torbjörn Ebenhard


Kontaktinformation