Vattenkemi i tillväxtparken

Senast ändrad: 01 november 2022

Vattenkemi i tillväxtparkerna är ett av projekten inom SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram Skog.

Från början fanns två tillväxtparker i Sverige, en i Strömsjöliden utanför Vindeln i Västerbotten och en i Asa i Småland. Den första parken stängdes innan några storskaliga tillväxthöjande åtgärder påbörjades därför därifrån finns bara basdata. I Asa bedrivs intensivskogsbruk i form av behovsanpassad gödsling av unga granbestånd (hittills 4 gödslingstillfälle på våren 2010, 2012, 2014 och 2016), plantering av främmande trädslag och förädlade gransticklingar etc.

Vatten från 13 avrinningsområden inom Asa tillväxtpark skickas till kemisk analys en gång per månad. Analys omfattar 23 värden: pH, konduktivitet, alkalinitet, slamhalt, vattnets färg (mätt som ljus absorbans på filtrerat vattenprov vid två olika våglängder: 420 och 436 nanometer), halterna av: totatalt organiskt kol, totalt kväve, ammonium, nitrit-nitrat, fosfatfosfor, totalfosfor, sulfat, klor, fluor, kalcium, magnesium, natrium, kalium, järn, mangan, kisel, aluminium. Under 2014 undersöktes även halterna av: arsenik, kadmium, kobolt, krom, nickel, koppar, bly, vanadin, zink, uran och kvicksilver (metylkvicksilver och totalt kvicksilver) i våra två referensbäckar.

I början på 2012 installerade vi de första nivåmätarna för kontinuerliga mätningar av vattenflöde och vattentemperatur. Från mitten av 2013 har vi mätare i alla 13 bäckar som omfattas av kemiskanalys. Mätningarna sker varannan sekund och medeltimvärden sparas.

Vid provtagning mäts även vattennivå och temperatur manuellt, eventuell påverkan på flöde och provtagningskvalitet beskrivs.


Fakta:

För data kontakta:

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Relaterade sidor: