Karta

Senast ändrad: 31 maj 2016

74. Knölbjörk 72. Blodbjörk 66. Ornäsbjörk 68. Brunmasur 69. Triploid vårtbjörk 77. Knöltall 73. Gråbjörk 63. Vårtbjörk 65. Fjällbjörk 64. Glasbjörk 67. Brunmasur 76. Knöltall 75. Gulfruktig rönn 1. Vårtbjörk 62. Vårtbjörk 39. Berggran 22. Vitgran 38. Contortatall 23. Svartgran 37. Banksianatall 24. Sitkagran 25. Tamarack 36. Hybrid lärk 40. Rysk lärk 10. Vårtbjörk 4. Gråal 3. Klibbal 49. Avenbok 7. Oxel 8. Hägg 5. Bok 6. Ask 9. Vårtbjörk 41. Rysk lärk 42. Europeisk lärk 35. Western larch 11. Rönn 54. Naverlönn 13. Asp 12. Vårtbjörk 14. Skogsalm 15. Sälg 16. Rönn 52. Jättepoppel 17. Skogslind 18. Asp 51. Blodhägg 19. Ek 50. Rödek 55. Balsampoppel 20. Fågelbär 21. Hassel 57. Klibbal 59. Masurbjörk 58. Masurbjörk 48. Rysk lärk 47. Dahurisk lärk 60. Sibirisk hägg 61. Kamtjatkabjörk 34. Gran 33. En 32. Tall 31. Serbisk gran 30. Douglasgran 43. Cembratall 44. Makedonisk tall 28. Japansk lärk 29. Rysk lärk 56.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84