Arboretum

Senast ändrad: 17 november 2016

Siljansfors arboretum ligger 200 m söder om Siljansfors skogsmuseum och omfattar ca 1,5 ha. Ett 70-tal trädslag finns representerade och det är de inhemska träden som dominerar, även om andra mer exotiska trädslag förekommer. Arboretumet anlades 1994.

Besöka Arboretumet

Vi välkomnar besökare att vandra i och beskåda arboretumet men man får ej bestiga stängslade provytor. Kartor och artlistor finns vid ingången till Arboretumet. Den som planera ett besök till Arboretumet, själv eller i grupp, kan med fördel läsa denna besöksinformation.

Historik

Sveriges lantbruksuniversitet påbörjade projektet med ett arboretum i Siljansfors 1990. Arboretumet sågs främst som ett komplement till den befintliga och omfattande forsknings- och exkursionsverksamhet som pågår vid försöksparken. Syftet var främst pedagogiskt men arboretumet skulle även innebära ett visst vetenskapligt värde. Primär finansiering bekostades av SLU, länsstyrelsen samt med bidrag från Bo och Inga Fersings stiftelse.

En utvald yta om 3 ha avverkades i förberedelse 1992. Åren 1993-94 såg uppsättningen av en kilometer lång inhägnad. Först en kraftig stängsel mot älg och rådjur, sedan hönsnät som skulle skydda mot hare. I 1994 planterades de första plantorna, 17 lövträdsarter och 9 barrträdsarter. Sedan dess har antalet trädslag successivt ökat till cirka 70 stycken. Det är de inhemska träden som dominerar, även om andra mer exotiska trädslag förekommer.

Fakta:

Vad är ett Arboretum?

Ett arboretum är en botanisk trädgård främst inriktad på träd. Samlingen brukar ha ett vetenskapligt syfte. Att samla många trädslag på ett och samma ställe tillåter betraktaren att uppleva en större del av naturens mångfald än annars skulle vara praktiskt möjligt. Arboretumet skapar även en utomordentlig studiemiljö för såväl forskare, elever och andra naturintresserade. Huvudsyftet med arboretumet är att samla, bevara och presentera olika trädslag. Förutom den vackra naturnära upplevelsen finns en givande pedagogik i att kunna se och lära bland dessa träd. Arboretumet i Siljansfors kan även ses som ett trädslagsförsök där man kan lära sig vilka träd som är odlingsbara i ett kärvt klimat. Klimatet i detta arboretum är hårt med återkommande sommarfroster.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84