Vintervägen "Havsgatan"

Senast ändrad: 17 november 2016

"Havsgatan" är en 500-årig vinterväg som länkar Siljan med Västerdalarna, via Siljansfors.

Havsgatan är en vinterväg som går västerut från Skålnäs i Ryssa by vid Siljan till Kättbo, via Budsel, Siljansfors och Vimo. Troligtvis fortsatte den vidare mot Västerdalarna. ”Haffsgata” nämns första gången i skrift år 1440 och finns utritad på en karta från år 1768. Havsgatan fungerade före storskiftet 1846 som gräns mellan byarna i Sollerö socken (tidigare Solbygge sätting inom Mora socken) å ena sidan, samt Vika Vinäs och Utmelands byar inom Mora socken å andra sidan.

Havsgatans delsträcka från Siljans strand vid Ryssa till Siljansfors (ca 8,5 km) hade under åren 1738-1876 mycket stor betydelse. Från hamnupplaget vid Skålnäs fraktades vintertid järnmalm, mm till Siljansfors Järnbruk. I motsatt riktning, från Siljansfors till Skålnäs, gick hästforor med brukets produkter: stångjärn, knippjärn, spik mm för vidare transport ut på världsmarknaden.

Oscar Andersson har beräknat att den totala transportmängden mellan Siljansfors och Skålnäs år 1848 uppgick till minst 6 000 hästlass á 450 kg. Det mesta av denna transport kan antas ha skett under januari till mars. Om man antar att det fanns 75 dagar med lämpligt snöföre blir antalet hästlass ca 80 per dygn. Troligen var detta Mora sockens livligast trafikerade väg under de 138 år som Siljansfors Järnbruk existerade.

Havsgatan finns bevarad på en sträcka av ca 1500 meter inom Siljansfors försökspark. En vandring längs Havsgatan kan påbörjas från vägen till Banvaktstugan, strax bakom ladugården vid Siljansfors Herrgård. Namnet Havsgatan har tolkats på flera olika sätt. En tolkning är att det helt enkelt betyder ”Vägen som leder till havet”. En annan tolkning är att det kommer från ”afflytsgata”, dvs avrinningsdike från en myr.

Fakta:

Litteratur
Oscar Andersson 1997: ”Haffsgata” – rågång och vinterväg. Sool-Öen, Solleröns hembygdsbok, sid 27-36.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84