Sortprovning spannmål

Senast ändrad: 26 januari 2023
Ett schackrutigt mönster av små fält med spannmål. Foto.

Vi utför sortprovning av vårkorn och havre i norra Sverige.

Den officiella provningen av stråsäd i norra Sverige utförs på fyra platser.  Provning av korn genomförs på Offer/Lännäs i Västernorrland, Ås i Jämtland, Röbäcksdalen i Västerbotten och Öjebyn i Norrbotten. Havrens provning utförs på samma försöksplatser med undantag av Ås.  Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid SLU ansvarar för verksamheten.

De provade sorterna jämförs med en mätarsort. Värdeprovningen (VCU) som genomförs som underlag för upptag av nya sorter på svensk sortlista bekostas av utsädesföretagen. En utökad provning av ett antal marknadssorter med speciellt intresse för det nordliga odlingsområdet har varit möjlig genom finansiellt stöd från näringens forskningsstiftelser Regional jordbruksforskning i norra Sverige (RJN) samt Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

Försöken genomförs på ett likartat sätt på de olika platserna. Kvävegivan är 100 kg per hektar med undantag för Ås där kvävegivan är 80 kg/ha. Odlingsförutsättningarna skiljer sig mellan de olika platserna med variation gällande sådatum, temperatur, nederbörd, jordart mm, (tabell 1). Utsädesmängden i korn- och havreförsöken är 400 respektive 520 kärnor/m2 .     

 

Den sortegenskap som vid sidan av kärnskörd har störst betydelse i norra Sverige är mognadstiden. Sortprovningen i norra Sverige har därför lagt stor vikt vid mognaden genom att på ett objektivt sätt genomföra regelbundna provtagningar av kärna under hela mognadsperioden.  Mognadstiden beräknas som antalet dagar från sådd till full mognad, definierat som 30 % fukthalt.

Parametrar (förutom mognadstid) som registreras i försöken är uppkomst, ax-/vippgång, svampangrepp, strålängd, stråstyrka, kärnskörd (15 % fukthalt) och kärnkvalitet.

Resultatet av sortprovninge publiceras årligen i Nyttblad


Kontaktinformation