Fiskars rörelser kartläggs för att förbättra marina skyddsområden

Senast ändrad: 17 september 2020
Fisk mot vit bakgrund

För att öka det marina skyddet i Sverige kartläggs fiskars beteende och rörelsemönster. Kunskapen gör det möjligt att förbättra planering, förvaltning och utvärdering av skyddade områden.

Marina skyddade områden är viktiga för att skydda och bevara den biologiska mångfalden i havet. Men är denna skyddsåtgärd så effektiv som önskas?

Många av de fiskarter som vi vill skydda rör sig över stora områden mellan sina livsfaser och över säsong. Detta kan göra att skyddsåtgärder som exempelvis fiskefria områden eller skyddszoner riskerar att bli ineffektiva om fisken befinner sig utanför det skyddade området under stora delar av sina livsfaser eller under kritiska perioder på säsongen, och därmed blir tillgängliga för fisket.

Harr, sik, abborre och öring ska spåras

I detta projekt är målet att öka skyddet för harr, sik, abborre och öring i i Örefjärden-Snöanskärgården marina naturreservat i Västerbotten. Genom att utrusta fiskar med akustiska sändare får vi kunskap om deras beteende och rörelsemönster och kan identifiera viktiga lek- och uppväxtområden.

I dag saknas tillräcklig kunskap om rörelsemönster och beteende hos flertalet av våra marina fiskarter för att planering och förvaltning av marina skyddsområden ska kunna göras så effektivt som möjligt. Det riskerar resultera i trubbiga föreskrifter och missriktade skötselplaner.

Möjliggör sammanhängande skyddsområden

Med insikt i hur rörelsemönster varierar inom fiskarter ökar möjligheten för effektiv populationsspecifik förvaltning inom ett marint skyddsområde. Kunskap om fiskens rörelsemönster inom och utanför marina skyddade områden ökar också möjligheterna att utvärdera och utveckla funktionella nätverk av sammanhängande marina skyddade områden.

Mål med projektet

Direkta mål med projektet är att

  1. utvärdera akustisk telemetri som förvaltningsverktyg för marina skyddade områden,
  2. öka kunskapen om rörelsemönster, habitatpreferenser och överlevnad hos fyra skyddsvärda arter för marina skyddade områden i Östersjön; abborre, sik, öring och harr,
  3. förbättra förvaltningen av det marina naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården i Västerbotten som en pilot för andra marina skyddade områden,
  4. identifiera värdefulla nya områden för marint skydd i Västerbotten med fokus på kustlevande harr, och
  5. sprida kunskap/utbilda myndigheter, forskare och allmänhet kring användning av fiskbeteendedata och fiskspårningsteknik inom planering, förvaltning och utvärdering av marina skyddade områden.

Fiskmärkning

Totalt märks 40 abborrar, 40 sikar, 40 harrar och 40 öringar inom området. Samtliga fiskar fångas via sportfiske, mjärdar och fällor. Var och när fisken fångas, och vilken fångstmetod som används anpassas efter art.

Fisken märks kirurgiskt med en akustisk sändare och släpps efter märkning tillbaka på platsen de fångades, varpå deras rörelsemönster kartläggs/spåras under två år.

Fakta:

Projektet pågår: September 2019 – april 2022

Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen Västerbotten.

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, Jordbruksverket.

Medfinansiärer: Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen Västerbotten