Asa tillväxtpark - Bakgrund

Senast ändrad: 09 oktober 2020

I maj 2009 etablerades tillväxtparken i Asa. Tillväxtparken är, precis som försöksparken, ett samarbete mellan markägaren Sveaskog och SLU.

Tillväxtparken är ett unikt projekt inte bara i Sverige, men också i Europa och i världen. Att studera möjligheterna att kraftigt öka produktionen, inte bara i ett enskilt försök utan i ett helt landskap, innebär nya utmaningar. Att studera produktions- och miljöeffekter av intensivskogsbruk ur ett helhetsperspektiv ger viktig kunskap för utvecklingen av framtidens skogsbruk.

”Bakgrunden till tillväxtparker är att anspråken på skogsmarken blir fler och ökar var för sig.

Klimatförändringen ökar efterfrågan på att använda skogsråvara till energi och förnyelsebara produkter.

Dessutom ökar kraven på att värna skogens biologiska mångfald och att använda skogen för rekreation.”

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Magdalena Zuchlinska Steén, Försökstekniker
SLU, Asa forskningsstation
magdalena.steen@slu.se, 0472-2630181, SLU-ankn. 4717