Forskare att fråga

Senast ändrad: 30 maj 2023

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden.

SLU-expertis inom frågor kopplade till Ukraina

Här listas några ämneskunniga personer inom flera områden med koppling till invasionen av Ukraina.

SLU-expertis med koppling till covid-19

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden med särskilt fokus på covid-19.

Klimat

Skogen och klimatet

Klimatrapportering

Kolbalans

Skogliga konsekvensanalyser, SKA22

 • Kolinlagring i skog och produkter, framtida skog på landskapsnivå, Per-Erik Wikberg, 090-786 83 03, per-erik.wikberg@slu.se
 • Skoglig hållbarhet, framtida skog på regional- och beståndsnivå, Jeannette Eggers, 090-7868305, 072-203 50 26
  jeannette.eggers@slu.se

Klimatförändringarnas påverkan på skogen 

 • Insektsskador, Maartje Klapwijk, 018-67 24 02, maartje.klapwijk@slu.se
 • Mats Jonsell, 018-67 28 76, 072-208 63 59, mats.jonsell@slu.se 
 • Klimatpåverkan på vatten, vattenkvalitet, våtmarksrestaurering, dikesrensning, Hjalmar Laudon, 090-786 85 84, hjalmar.laudon@slu.se
 • Se även Skogsskada under rubriken Skog och skogsbruk.

Bioenergi 

Återvätning av torvmark, restaurering, återställning av myrar

Husdjur och veterinärmedicin

Lantbrukets djur och renar, animalieproduktion

Sällskapsdjur

Häst

Djurvälfärd

Lantbrukets byggnader

Husdjursavel

Jordbruk

Växtodling, mark, växtskydd etc.

Klimatförändringar, växtprognoser m.m.

Växtförädling, genteknik, GMO

Ekologisk odling

 • Ekologisk produktion och konsumtion, SLU Epok: Johanna Spångberg, 018-67 25 51, 0730-88 50 53

Landsbygdsutveckling

Livsmedel och hälsa

Livsmedel

Konsumentfrågor

Livsmedelssäkerhet, parasiter, infektionssjukdomar, medicinska tillämpningar etc.

Stress, rehabilitering i naturen 

 • Trädgård och hälsa: Patrik Grahn, 040-41 54 25
 • Naturunderstödd rehabilitering och arbetsträning för flyktingar och andra med pts/traumaproblematik: Anna María Pálsdóttir, 040-415536, 073-0853219
 • Skogen som rehabiliteringskälla: Anders Lindhagen, 018-67 38 40
 • Skog och hälsa: Ann Dolling090-786 83 83  

Miljö och naturresurser

Biologisk mångfald, rödlistade arter

Landskap, natur- och miljövård

 • NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige)
 • Ekologi i odlingslandskapet: Jan Bengtsson, 018-67 15 16
 • Mårdhund: Fredrik Dahl, 0581-69 73 20 
 • Bevarande- och restaureringsekologi: Joakim Hjältén, 070-317 81 83

Miljöföroreningar

Vatten, föroreningar, övergödning, försurning

Skog och skogsbruk

Internationella skogsfrågor

 • Ekologi, klimatförändringar, djurliv, savanner i Afrika, Joris Cromsigt, 070-676 00 97, joris.cromsigt@slu.se
 • Naturbaserade klimatlösningar (nature-based climate solutions), tropiskt skogsbruk, utvecklingen av sektorn för tropiskt skogsbruk, Rosa Goodman, 076-138 12 53, rosa.goodman@slu.se
 • Bevarande av mångfald av hotade medicinalväxtarter i Nepal, Rosario Garcia Gil, m.rosario.garcia@slu.se
 • Ekonomiskt värde av urbana skogar och marina ekosystem i Latinamerika, med fokus i Mexiko, Adan Martinez Cruz, adan.martinez.cruz@slu.se
 • Restaurering av skog och jordbrukslandskap i tropikerna: trädens roll för klimat och vattentillgång, agroforestry, Ulrik Ilstedt, 070-151 00 75, ulrik.ilstedt@slu.se
 • Ekonomi kring naturvård- och bevarande och skogsskötsel i utvecklingsländer, pelletsindustri, avskogning, naturvårdskompensation i Nordamerika och Sydamerika, Francisco X Aguilar 072-247 95 38, francisco.aguilar@slu.se
 • Agroforestry, skog, landskapsrestaurering, mark och vatten i torra tropikerna, med fokus i Afrika söder om Sahara. Aida Bargues-Tobella, 073-376 42 89, aida.bargues.tobella@slu.se
 • Skogsfrågor, markanvändning, bioenergy, hållbar utveckling och hållbara affärsmodeller i Afrika söder om Sahara, Anders Roos, 018- 67 15 64, 073-984 07 05, anders.roos@slu.se
 • Skogspolicy i Europa, särskilt Östeuropa och Baltikum: Vilis Brukas, 070-545 34 99, vilis.brukas@slu.se
 • Skattning av förändringar i skogslandskapet samt dess drivkrafter och effekter på miljö och lokalbefolkning med fokus på Sydostasien, Mats Sandewall 072-202 58 27, mats.sandewall@slu.se
 • Nomadiserad boskapsskötsel i Afrika, Göran Bostedt, 090-786 50 27, 070-314 14 87, goran.bostedt@slu.se
 • Ekologi, djurliv, skog på Madagaskar, Sheila Holmes, 073-076 4262, sheila.holmes@slu.se.
 • Urfolk, skogspolitik, livsmedel i skog, kommunikation, markrättigheter, nomadiserande boskapsskötel, avskogning, gruvdrift, kvinnofrågor, och markanvändning i tropiska länder, Purabi Bose, 0046 0769624611, purabi.bose@slu.se

Biologisk mångfald

Statistik, kartunderlag och andra sammanställningar från skogen

Riksskogstaxeringen - skogsdata

Nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS

Fjärranalys och kartor

Inventering, sampling och statistik

Skogsbruk, skogsskötsel

Skogsskötsel

Skogsteknik, skogslogistik

Skogsgenetik och förädling

 • Skogsgenetik, Pär Ingvarsson, 018-67 32 30, Pär Ingvarsson
 • Skogsträdsförädling, skogsgenetik, Umeå Plant Science Centre, Ove Nilsson, 090-786 84 87, Ove Nilsson
 • Träden under olika årstider, Thomas Moritz, 070-269 06 84, Thomas Moritz
 • Rotutveckling, växtfysiologi, Karin Ljung, 090-786 83 55, Karin Ljung

Skogsbruksplanering

Skogshistoria

Annan markanvändning i skogen

Skogsskador, störningar

Skogens insekter

Stormfällning

Skogsbränder

Svampangrepp (almsjuka, askskottsjuka, rotröta, etc)

 • Almsjuka, askskottsjuka, rotröta, Corinectria, Phytophtora, Diplodia, med flera, Rimvydas Vasaitis, 073-764 41 59, rimvys.vasaitis@slu.se
 • Almsjuka, askskottsjuka, rotröta, Phytophtora, Diplodia, Jan Stenlid, 018-67 18 07, 070-760 70 59, jan.stenlid@slu.se
 • Rotröta, stubbehandling, Jonas Rönnberg, 070-672 76 43, jonas.ronnberg@slu.se.
 • Svamppatogener (sjukdomar som drabbar träd), Audrius Menkis, 018-672729, audrius.menkis@slu.se 
 • Svampangrepp (almsjuka, askskottsjuka, rotröta, Phytophtora, Diplodia etc.), forskning om inhemska och främmande invasiva skogspatogener som hotar skogarnas ekonomiska och ekologiska hållbarhet, Michelle Cleary, 076-787 87 71, michelle.cleary@slu.se

Viltbetesskador

 • Betesskador, klövvilt, älg, viltförvaltning, jakt, Fredrik Widemo, 076-139 10 40, fredrik.widemo@slu.se 
 • Rådjur, dovhjort, vildsvin, Petter Kjellander, 0581-69 73 37, petter.kjellander@slu.se
 • Forskning om klövvilt, skogs- och viltskötsel, bevarandet av mångfald i brukade skogar, skogens ekosystemtjänster, Annika Felton, 040-41 51 77, annika.felton@slu.se

Rovdjursskador

 • Rovdjursskador på tamdjur, åtgärder, rädsla för björn och varg, Jens Frank, 0581-69 73 23, 070-259 07 70, jens.frank@slu.se 

Skogen och samhället

Tätortsnära skog, skog för friluftsliv

Skogsägande, skogsorganisationer

Lika villkor

Skog, ekonomi och skogspolitik

 • Handel med utsläppsrätter, naturresursekonomi, betalningsvilja för bevarande, samhällsekonomiska kalkyler, värden utan pris, Bengt Kriström, 090-786 84 48, bengt.kristrom@slu.se
 • Ekosystemtjänster, trä till energi, träprodukter på industrinivå, Francisco X Aguilar, 072-247 95 38, francisco.aguilar@slu.se
 • Cirkulär- och bioekonomi, ekosystemtjänster, skogspolicy, Camilla Widmark, 090-786 85 96, 070-292 90 18, camilla.widmark@slu.se 
 • Företagande och etik, marknadsföring, Cecilia Mark-Herbert, 070-366 14 19, cecilia.mark-herbert@slu.se
 • Gröna industrisatsningar, energi, företags sociala ansvar, Tommy Lundgren, 070-517 43 96, tommy.lundgren@slu.se
 • Timmermarknad, policyeffekter, priseffekter, Peichen Gong, 090-786 84 92, 072-247 31 98, peichen.gong@slu.se
 • Skogspolicy i Europa, särskilt Östeuropa och Baltikum: Vilis Brukas, 070-545 34 99, vilis.brukas@slu.se

Jakt

Skogens mark och vatten, inklusive myrar

 • Skog och vatten, vattenkvalitet, våtmarksrestaurering, dikesrensning, brunifiering, klimat, Hjalmar Laudon, 090-786 85 84, hjalmar.laudon@slu.se
 • Hydrologi, kartor, AI-metoder, biogeokemi. Anneli Ågren, 090-786 83 65, anneli.agren@slu.se
 • Växthusgaser, kolbalanser, metan, skog och myr, dikade myrar, ICOS, klimat, klimatförändringar, Mats B Nilsson, 076-100 52 94, mats.b.nilsson@slu.se
 • Hydrologi, mänsklig påverkan på vatten, kvicksilver, försurning. Kevin Bishop, 070-638 25 17, kevin.bishop@slu.se
 • LiDAR, AI, markfuktighet, diken och kartor, William Lidberg, 070-629 55 67, william.lidberg@slu.se
 • Vattenhänsyn vid skogsbruk, vatten ekologi, kantzoner, Lenka Kuglerová, 073-803 94 57, lenka.kuglerova@slu.se
 • Dikning, dikesrensing, bäckar, vattendrag, våtmarksrestaurering, återställa våtmark, skyddszoner, hyggesfritt skogsbruk, vattenkvalitet, Eliza Maher Hasselquist, 070-376 95 15, eliza.hasselquist@slu.se
 • Mänsklig påverkan på vattenkvalitet, skogsbruk, våtmarksrestaurering, kvicksilver. Karin Eklöf 0730-40 70 92, karin.eklof@slu.se

Vilda djur, fåglar och insekter

Vilt

Fåglar

Insekter  

 • Insekter, Mats Jonsell, 018-67 28 76, 072-208 63 59, mats.jonsell@slu.se 
 • Evertebrater, insekter, humlor, bin, fjärilar, tvåvingar, Riccardo Bommarco, 018-67 24 23
 • Skogens insekter, insekter och klimat, röd tallstekel, Christer Björkman, 018-67 15 32, christer.bjorkman@slu.se

Grod- och kräldjur

Klövvilt, jakt, viltolyckor, rovdjur (varg, björn m.m.) 

 • Viltkameror, medborgarforskning,070-247 88 42, Tim Hofmeester 
 • Jakt, viltvård och viltets värden, Fredrik Widemo, 090-786 81 40, 076-139 10 40, Fredrik Widemo 
 • Rovdjurspolitik, jakt (även illegal), viltförvaltning, Erica von Essen, 072-166 22 74, 018-67 19 89, Erica.von.Essen@slu.se 
 • Viltekologi, vilt, fisk och miljö, Göran Ericsson, 090-786 85 08, 070-676 50 12, Göran Ericsson
 • Viltolyckor, Andreas Seiler, 0581-69 73 28, Andreas Seiler 
 • Viltekologi, Henrik Andrén, 0581-69 73 02, 070-218 44 06, Henrik Andrén 
 • SKANDULV, Håkan Sand, 0581-69 73 24, 070-300 37 01, Håkan Sand 
 • Viltskadecenter, rovdjursskador, rovdjur, Jens Frank, 0581-69 73 23, 070-259 07 70, jens.frank@slu.se 
 • Rovdjursattityder, Göran Ericsson, 090-786 85 08, 070-676 50 12, Göran Ericsson 
 • Ryggradsdjur, Henrik Thurfjell, 018-67 26 17, Henrik Thurfjell 

Stad och landskapsarkitektur

Trädgårdsbruk

Vatten, vattenbruk och fisk

Fakta:


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Mediekontakter
Tel. 018-67 15 00 (kontorstid)
e-post: press@slu.se