Program MK22

Senast ändrad: 05 juni 2023

Dagen handlar om hur vi som samhällsaktörer på olika sätt kan använda miljöbedömning som en arena för att stödja planering och beslutsfattande som leder till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Program

9:20 Välkommen! 

9:30 Läget idag och nya politiska mål för biologisk mångfald (Torbjörn Ebenhard, CBM)

9:50 Miljöbedömning - Ett nytänkande miljöpolitiskt instrument? (Tuija Hilding-Rydevik, CBM)

Frihetsgrader för förändring – vad styr aktörers möjlighet att göra skillnad? (Mari Kågström, CBM)

Nätverk för lärande (Charlotta Faith-Ell, Mittuniversitetet)

10:30 Kaffepaus

11:00 En förändrad svensk planering och tillståndsprövning på grund av omvärldens krav? (Emma Sjöberg, Regeringskansliet)

Ny vägledning för miljöbedömning och miljöbeskrivning i väg och järnvägsprojekt (Linus Karlsson, Trafikverket)

11:35 Naturvärdesinventering – som översiktligt planeringsverktyg för bevarande och utveckling av ekosystem (Jonas Stenström, Naturcentrum)

12:00 Lunch

13:00 Systemanalys som verktyg för bedömning av kumulativa effekter (Johanna Gordon, Mittuniversitetet)

13:25 Riktlinje landskap - ett verktyg för att definiera ekologiskt hållbar transportinfrastruktur (Anders Sjölund, Trafikverket)

13:50 Trolla med knäna – lärdomar från havsplaneringens miljöbedömning inför nya skeden (Jan Schmidtbauer Crona, Havs- och vattenmyndigheten)

14:15 Kaffepaus

14:45 Net gain – verktyg för att förbättra för biologisk mångfald (Åsa Karlberg Ecogain)

15:00 Miljöbästa alternativ – att kunna föreställa sig en bättre framtid för biologisk mångfald  (Jan Bengtsson, SLU)

15:20 Paneldiskussion

16:00 Avslut och mingel

Läs om de medverkande här.


Kontaktinformation

Mari Kågström, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
mari.kagstrom@slu.se, +4618672516