MK23: En global räddningsplan

Senast ändrad: 03 november 2023

Det globala ramverket för biologisk mångfald – konsekvenser för Sverige. Konferens i Uppsala den 15 november 2023.

Årets mångfaldskonferens tar sig an det nya globala ramverket för biologisk mångfald (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

I december 2022 enades världens länder om en riktning för de kommande decenniernas naturvårds- och miljöpolitik. Vad kommer det att innebära för oss i Sverige? Hur kan vi översätta det internationella ramverket i konkreta mål för det svenska miljöarbetet?

Hur Sverige ska uppnå de globala målen

Ramverket omfattar fyra långsiktiga mål till 2050, och 23 åtgärdsmål till 2030 som åtföljs av riktlinjer för arbetet med att uppfylla målen. Det är ett omfattande ramverk som behöver konkretiseras för att omsättas i handling och ge resultat på nationell och internationell nivå.

Var med i diskussionen

Under Mångfaldskonferensen 2023 den 15 november får du möjlighet att lära dig mer om själva ramverket och om vilka möjligheter och utmaningar det för med sig. Företrädare för regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet), och experter som var med vid själva förhandlingarna berättar om Sveriges perspektiv och utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Bland andra medverkar EU:s förhandlare i COP-15, Torbjörn Ebenhard, f.d föreståndare vid CBM.

Du kommer också att delta i diskussionen om hur det svenska miljömålsarbetet ska kunna bidra till en bättre utveckling för den biologiska mångfalden och till de globala målen.

Det sker i två block med parallella sessioner, våra "miljömålsverkstäder", där du väljer mellan fem olika mål i vardera block, och diskuterar dem tillsammans med andra deltagare och förerädare för olika branscher och perspektiv. 

Läs mer om miljömålsverkstäderna här. 

Resultatet från dagen kommer att överlämnas till Regeringskansliet och Miljömålsberedningen som ett inspel till genomförandet av konventionens nya globala ramverk i Sverige.

Arrangör för Mångfaldskonferensen är SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), vid Sveriges lantbruksuniversitet, med stöd av Naturvårdsverket. 

Fakta:

Konferensen i korthet

För vem: Alla som är intresserade av genomförandet av en fungerande miljöpolitik i Sverige, t.ex. tjänstemän och politiker på kommunal, regional och nationell nivå, brukare av naturresurser och ekosystemtjänster, och forskare och andra som har kunskap som behövs för att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Tid och plats: 15 november 2023, kl 9:00-17:00, på SLU campus Ultuna, Uppsala.

Anmälan är nu stängd.

Program för konferensen

Miljömålsverkstäder

Om CBD och ramverket


Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010