Varför tillväxtpark?

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Skogen är viktig. Vi använder trä för att bygga hus, producera papper, möbler och energi, men även textilier. Ur klimatsynvinkel är det klokt att minska användningen av fossila bränslen och betong till förmån för förnyelsebar vedråvara.

Regeringen gav år 2008 i uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att utreda möjligheter till intensiv odling av skog (se MINT-rapporten). I utredningen konstaterades att, om nedlagd jordbruksmark och skogsmark med låga naturvärden används för intensivodling, skulle den årliga avverkningen kunna öka med 36 miljoner kubikmeter (år 2012 avverkades i Sverige 85 milj m³).

Så, å ena sidan vill vi producera mer virke, men å andra sidan ökar kraven på att värna den biologiska mångfalden och man vill fortsätta använda skogen för rekreation. För att kunna tillgodose en ökad efterfrågan på biomassa kan en lösning vara att kraftigt öka produktionen på vissa områden. För att utvärdera vilken produktionspotential som finns i de svenska skogarna behövs storskaliga försöksområden.

Det är syftet med tillväxtparken – att studera effekter av intensivskogsbruk på landskapsnivå. I tillväxtparken är målet att öka virkesproduktionen med 50 % genom att tillämpa resultat från tidigare forskning samtidigt som miljöeffekterna av den intensiva skötseln övervakas och utvärderas.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation