Fältförsöksdata och försöksteknik

Senast ändrad: 09 december 2022

Jordbrukets fältförsöksverksamhet har en mer än hundraårig tradition bakom sig. Sedan 1962 har verksamheten varit en del av SLU. Idag går den ofta under benämningen fältforskning och bedrivs vid flera institutioner i allmänhet i nära samarbete med hushållningssällskapen.

Beskrivningen av principer och rutiner gäller först och främst växtnäringsförsök, men är till stora delar giltig för flera ämnesområden. Gällande rutiner för hela kedjan från planering via utförande i fält och på analyslaboratorier fram till bearbetning och redovisning av resultatbeskrivs i detalj i Försökshandboken.

Metodik – Systematiska jämförelser

Gällande rutiner för hela kedjan från planering via utförande i fält och på analyslaboratorier fram till bearbetning och redovisning av resultat beskrivs i detalj i Försökshandboken.

Med ett fältförsök menas  i detta sammanhang experimentell verksamhet under naturliga betingelser. Ett typiskt fältförsök med t.ex. gödslingsstrategier består av ett antal behandlingar, där effekter på gröda och mark jämförs i ett visst avseende. Oftast med avseende på avkastning men också med avseende på kvalitet. Behandlingarna appliceras på noggrant inmätta försöksrutor enligt bestämda statistiska principer. Rutorna är i normalfallet cirka 50 m2 och rektangulära, men storleken varierar  beroende på vilken fråga som bearbetas.

Det finns alltid en försöksplan, ett dokument som beskriver hur och vilka behandlingar som ska utföras, vilka statistiska principer som gäller för resultatbearbetningen och vilka mätningar och provtagningar som ska göras. En fältplan, dvs. hur rutorna placeras i förhållande till varandra på fältet anges också i dokumentet

Genomförandet är effektivt och rationellt

Teknisk utveckling och rationalisering har medfört att fältarbete och provtagningar utförs rationellt och effektivt. Utrustning och kompetens för genomförandet finns på många håll i landet. Vanligtvis ansvarar hushållningssällskapen för fältarbetet men på vissa håll finns är det SLU:s egna fältpatruller som ansvarar för utförandet.

Dokumentation är ett viktigt moment

All dokumentation om försöken samlas vid SLU inom respektive ämnesområde, jordbearbetning, sortprovning, växtnäring osv. Det är viktigt att framhålla plannumrets betydelse. Det är ett fyrsiffrigt nummer, som entydigt identifierar en försöksplan. Detta system har tillämpats sedan 1962 och innebär att all information om behandlingar, provtagningar och genomförande kan spåras bakåt.

En försöksserie är ett eller flera försök utförda enligt samma plan. Ett enskilt försök identifieras vidare med ett försöksnummer. Kan närmast liknas med ett personnummer och uppbyggt med en enkel kod. Det består av en länsbeteckning, ett löpnummer inom länet och anläggningsåret, C-7-1963=försök i Uppsala län, nr 7, anlagt 1963. Ett äldre skrivsätt, som finns i dokument var C 7/63.

Till denna identifikation, plan och försöksnr, är all information om försöket knuten, lokalisering, anteckningar, data, analysdata och bearbetade resultat. All väsentlig information är digitalt sparad. Dessutom är centrala dokument, s.k. fältkort och analysrapporter och inte minst de årliga resultaten konsekvent och systematiskt arkiverade i ett dokumentarkiv. Detta sträcker sig i nuvarande form tillbaka till 1962. Äldre dokument har samlats i SLU:s centrala arkiv. Såväl det digitala arkivet som dokumentsamlingen består av alla genomförda växtnäringsförsök från 1962 och framåt. Vissa pågående försöksserier är äldre än så och ingår också i arkiven.

Resultaten redovisas årligen

Årliga resultat bearbetas statistiskt i variansanalysmodeller anpassade efter försöksdesign. De kvalitetsgranskas och redovisas i resultatrapporter som bearbetade och godkända data. Dessa samlas numera i en dokumentdatabas vid SLU-enheten Fältforsk. Databasen är tillgänglig via webben på adressen www.slu.se/faltforsk.  Resultatrapporterna sparas också i dokumentarkivet vid institutionen för mark och miljö.

Alla primärdata sparas också i försöksdatabasen. Dessa data är inte allmänt tillgängliga, men lämnas ut på begäran. Skörde- och jordanalysdata för ett visst årsintervall för en eller flera behandlingar är exempel på data som kan erhållas.

Jord- och växtprover i ett dokumenterat arkiv

Förutom digitala och fysiska arkiv finns också två omfattande provarkiv, ett med jordprover, ett med  växtprover. Samtliga prover har tagits i växtnäringsförsök med den detaljerade dokumentation som detta innebär. Både jord- och växtproverna torkade och malda. Volymen är ca 200 ml. Delprover för uppföljande eller nya analyser kan erhållas.


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753