Skogsmarkens biogeokemi

Senast ändrad: 03 oktober 2019

Vi studerar samspelen mellan kemiska, biologiska, geologiska och/eller fysikaliska processer i skogsmarken och hur de påverkar näringsomsättningen (t ex kol och kväve). Till exempel studerar vi växthusgasemissioner, markens vittringsförmåga och kväveläckage.

Målet med vår forskning är att utveckla kunskapen om:

  • Skogsmarkens biogeokemiska processer i olika miljöer såsom klimat, marktyper, m.m.
  • Mänsklig påverkan på biogeokemiska processer genom markanvändning, skötsel, klimatförändringar och deposition av luftföroreningar.

Vi forskar inom följande områden:

Enheten för skoglig biogeokemi är också engagerad i grund- och forskarutbildningen, samt inom miljöövervakning och miljöanalys. Enheten ansvarar för Markinventeringen och Sveriges rapportering av markens växthusgasemission till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

Forskningsgruppen skogsmarkens biogeokemi. Foto: Cajsa Lithell.

Forskargruppen i skogmarkens biogekemi


Kontaktinformation
Johan Stendahl
Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

 

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se