Skogsmarkens biogeokemi

Senast ändrad: 19 april 2024
skogsmark i olika jordlager sedd i tvärsnitt.

Vi studerar samspelet mellan kemiska, biologiska, geologiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av näringsämnen (t.ex. kol, kväve och fosfor) i skogsmark..

Målet med vår forskning är att utveckla kunskapen om:

  • Skogsmarkens biogeokemiska processer i olika miljöer.
  • Mänsklig påverkan på biogeokemiska processer genom markanvändning, skötsel, klimatförändringar och deposition av luftföroreningar.

Vi forskar inom följande områden:

Enheten för skoglig biogeokemi är också engagerad i grund- och forskarutbildningen, samt inom miljöövervakning och miljöanalys. Enheten ansvarar för Markinventeringen och Sveriges rapportering av markens växthusgasemission till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

Forskargruppen

Forskargruppen i skogsmarkens biogeokemi


Kontaktinformation

Porträttfoto av en leende kvinna med brunt hår, foto.Professor Marie Spohn
Institutionen för mark och miljö, SLU
marie.spohn@slu.se, 0730-32 15 69