Skogsmarkens biogeokemi

Senast ändrad: 24 augusti 2023
Ett jordprov jämförs med en färgkarta , foto.

Vi studerar samspelen mellan kemiska, biologiska, geologiska och/eller fysikaliska processer i skogsmarken och hur de påverkar näringsomsättningen (t ex kol och kväve). Till exempel studerar vi växthusgasemissioner, markens vittringsförmåga och kväveläckage.

Målet med vår forskning är att utveckla kunskapen om:

  • Skogsmarkens biogeokemiska processer i olika miljöer såsom klimat, marktyper, m.m.
  • Mänsklig påverkan på biogeokemiska processer genom markanvändning, skötsel, klimatförändringar och deposition av luftföroreningar.

Vi forskar inom följande områden:

Enheten för skoglig biogeokemi är också engagerad i grund- och forskarutbildningen, samt inom miljöövervakning och miljöanalys. Enheten ansvarar för Markinventeringen och Sveriges rapportering av markens växthusgasemission till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

Forskargruppen i skogmarkens biogekemi


Kontaktinformation

Porträttfoto av en leende kvinna med brunt hår, foto.Professor Marie Spohn
Institutionen för mark och miljö, SLU
marie.spohn@slu.se, 0730-32 15 69