Markbiologi

Senast ändrad: 20 juni 2024
hand som håller trådig svamp i närbild.

Svampar, bakterier och djur bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler. Markorganismer spelar en viktig roll inom jordbruk och skogsbruk och är centrala för regleringen av ekosystemens kol- och näringsomsättning.

En ökad förståelse för markens biologi gör det möjligt att bättre kunna förutse hur ekosystem reagerar på miljöförändringar i samband med skogsbruk, föroreningar och klimatförändring.

På grund av utmaningarna med att studera underjordiska organismer och processer finns det fortfarande stora kunskapsluckor och enormt mycket att upptäcka!

Forskningsteman

Klimat

Det finns stora mängder kol i marken som kan minska eller öka mängden växthusgaser i atmosfären. Den markbiologiska forskningen är viktig för att kunna förstå hur organismer och processer i marken påverkar markens kollager och därmed den pågående klimatförändringen. Genom forskningen kan vi bidra med bättre prognoser för hur klimatet kan utvecklas framöver och påverka ekosystemen.

Biologisk mångfald

Forskningen ger också kunskap om hur jord- och skogsbruk påverkar markens biologiska mångfald och markprocesser som dessa organismer driver, till exempel omsättning av näringsämnen.

Vår forskning kan besvara frågor som till exempel:

  • På vilka sätt deltar olika markorganismer i uppbyggnad och nedbrytning av organiskt material i marken?
  • Hur kan växterna driva viktiga processer i marken genom att leva i symbios med andra markorganismer, t.ex. i mykorrhiza-samverkan med svampar?
  • Hur påverkar klimat- och miljöförändringar markens organismsamhällen och de processer som de driver?

Vår forskning spänner från molekylärbiologi, bioinformatik och biokemi, via mikrobiologi och samhällsekologi, till ekosystemekologi.

Särskild expertis i gruppen

  • Marksvampars biologi och ekologi, särskilt i skogsekosystem och med särskilt fokus på mykorrhiza och omsättning av organiskt material i marken
  • Nordliga barrskogsekosystems funktionella ekologi
  • Arktisk markekologi
  • Markfauna

Forskningsmetoder

Vi är ledande inom DNA- och RNA-baserade analyser av svampsamhällen. Dessa relativt nya metoder erbjuder tidigare oanade möjligheter att studera vilka arter som förekommer i marken och, via studier av genuttryck (s.k. metatranskriptomik) också vad dessa arter har för egenskaper och vilka processer de driver i marken.

Merparten av vår forskning är fältbaserad, då vi framför allt studerar organismerna i deras naturliga miljö.

Fakta:

Samarbeten

Vi har flera forskningssamarbeten både internationellt och nationellt, bland annat med Oslo univeristet och INRA (French National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment) i Frankrike.

Vi samarbetar även aktivt med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och WWF. Flera stora skogsbolag följer vårt arbete.

Finansiering

Forskningen finansieras i huvudsak av Formas och Vetenskapsrådet.

Kontakt

Forskargruppen i markbiologi.


Kontaktinformation

björn lindahl-rund.png

Professor Björn Lindahl
Institutionen för mark och miljö
bjorn.lindahl@slu.se
018-672720