Fältforskning

Senast ändrad: 20 juni 2024
En man med en spade på ett grönt fält, foto.

Fältforskning är en samlande benämning på en verksamhet med lång tradition inom SLU. Här prövas och utvärderas strategier, bearbetningsmetoder, gödselmedel osv. under praktiska förhållanden och är en av de viktigaste kunskapskällorna för jordbrukets effektivisering.

I början av 1960-talet organiserades jordbrukets försöksverksamhet om så att dåvarande Statens jordbruksförsöks verksamhet integrerades med Lantbrukshögskolan. Denna organisation var verksam i ca 30 år men har efterhand formats om och en betydande del av arbetet utförs numera inom NJ-fakultetens samverkansorgan Fältforsk. Den samlade verksamheten finns också presenterad på en egen sida, Långliggande försök.

Fältförsök inom många områden

Institutionen för mark och miljö har ansvar för planering, bearbetning och redovisning av fältförsöksdata inom områdena:

Detta sker dels som en del i den egna verksamheten, dels i nära samarbete med beställare och utförare, som uppdragsverksamhet. Viktiga delar av SLU:s och NJ-fakultetens Långliggande fältförsök hanteras också här. Mycket av arbetet sker tillsammans med Fältforsk vid SLU och institutionen arbetar i flera av Fältforsks ämneskommittéer.