Registersida - översikt över data

Senast ändrad: 09 december 2022

Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Miljöövervakningsdata
Jordbruksmark 

Två logotyper, illustration.

Vid institutionen är vi också utförare av miljöövervakning inom bl.a. nedanstående program.

Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverket.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller från någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för Samordnad Svensk Miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdsverket respektive Havs- och Vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. Här finns även information om dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder.

De data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CCO licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Programområde: Jordbruksmark

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Karta

Data

Kontakt

Typområden på jordbruksmark

Ytvatten (bäckvatten)

1988-

Karta

Data

Katarina Kyllmar
Helena Linefur

Grundvatten

2002-

 

Data 

Odlingsdata

2002-

 

 

Markegenskaper

2008-

 

 

Observationsfält

Dräneringsvatten

1973-

Karta

Data

Lisbet Norberg
Maria Blomberg

Ytavrinningsvatten

1988-

 

Data

Grundvatten

1973-

 

Data

Pesticider

Ytvatten

2002-

Karta

Data

Bodil Lindström 

Grundvatten

2003-

 

Data

Sediment

2002-

 

Data

Pesticider i nederbörd

Nederbörd

2002-

Karta

Data

Bodil Lindström 

Luft

2009-

 

Data

Regionala pesticiddatabasen

 

1990-

 

Data

Bodil Lindström 

Yttäckande rikskartering
av mark och gröda

Yttäckande övervakning av jordbruksmark och gröda

1994-

Karta

Data

Johanna Wetterlind 
Carin Sjöstedt

Markpackning

Markpackning

2003-

Karta

Data

Ararso Etana

 Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Se separat sida

Ej relevant

Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling, NV 2005-04-05)

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer

Kvalitetssystemet

Nationellt delprogram Typområden på jordbruksmark

Regionalt delprogram Typområden på jordbruksmark

Typområden, växtnäring:
Ytvattenkemi (U-typ)
Grundvattenkemi (U-typ)
Markkarakterisering (U-typ)
Inventering av fastigheter och odling (U-typ)

 

Observationsfält på åkermark

 

Observationsfält:
Dräneringsvatten på Observationsfält (MÖ-metod)
Grundvatten på Observationsfält (MÖ-metod)

 

Pesticider i Typområden och åar

Pesticider i nederbörd

Pesticider:
Pesticider i Typområden (U-typ)
Pesticider i åar (U-typ)
Pesticider i nederbörd (MÖ-metod)

 

Markpackning

Jordbruksmark och gröda, yttäckande:
Jordbruksmark och gröda, yttäckande (MÖ-metod)

 

 

Ytterligare användbara undersökningstyper ligger under programområde ”Sötvatten”:

Grundvattennivå

Övervakning av grundvattenkvalitet

Handledning för vattenföringsbestämningar

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara