Biogeofysik

Senast ändrad: 07 mars 2024
Lila formationer, illustration.

Biogeofysik handlar om de fysikaliska transportprocesserna som styr flöden av energi och massa i systemet mark-växt-atmosfär. Målet med vår forskning är att öka den grundläggande förståelsen för dessa transportprocesser samt hur de påverkas av klimat och markanvändning.

Dessa kunskaper utgör en nödvändig grund för att utveckla ett framtida uthållig jordbruk, där ett viktigt mål är att minska de negativa miljöeffekterna utan att påverka produktionen av livsmedel och foder.

Forskningsteman

Markstruktur

Transportprocesser i mark påverkas mycket av markens struktur, det vill säga hur jordpartiklarna och hålrummen är fördelade i rum. I vår forskning kvantifierar vi strukturen i marken med hjälp av röntgentomografi samt försöker förstå hur det påverkar flödena av vatten och lösta ämnen (t.ex. näringsämnen, föroreningar) och därmed yt- och grundvattenkvaliteten. Vi forskar också om hur markstrukturen påverkar den mikrobiella nedbrytningen av markens förråd av organiskt kol.

Vatten, kol- och kväveflöden i mark-växt systemet

Vi forskar även om effekter av klimat och markanvändning på växtproduktionen, vattenbalansen och kol-kväve flöden och näringsomsättning i marken. Vi utgår ifrån ett systemperspektiv där vi utvecklar och tillämpar simuleringsmodeller som beskriver de styrande processerna i mark-växt-atmosfär-systemet.

Bekämpningsmedel i mark och vatten

Ett forskningsmål är att bättre förstå de bakomliggande processerna som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel till grundvatten, sjöar och vattendrag. Dessutom utvecklar vi riskbedömnings- och beslutsstödverktyg för bekämpningsmedelsläckage från mark till grund- och ytvatten i olika skalor från gårdsnivå till nationell nivå.

Expertis i gruppen

  • Markstrukturen och dess interaktioner med markprocesser och funktioner
  • Markens hydrauliska egenskaper och flöden av vatten och lösta ämnen i marken, särskilt inverkan av makroporer (t.ex. rotkanaler, daggmaskgånger och sprickor)
  • Modellering av vatten-, kol- och kväveflöden och omsättning i mark-växt-systemet
  • Utveckling av simuleringsmodeller och beslutsstödsystem för läckage av bekämpningsmedel

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Fakta:

Samarbeten

I vårt arbete inom ramen för CKB (SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön) samarbetar vi med alla stora myndigheter involverade i reglering av bekämpningsmedel, bland annat Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Vi har forskningssamarbeten med SMHI och är engagerade i internationella samarbeten med flera forskningsinstitut och universitet, bland annat genom EU-programmet EJP SOIL.

Finansiärer

Huvdsakliga finansiärer är FORMAS, Stiftelsen för Lantbruksforskning (SLF) och EU.

Kontakt

Forskargruppen i biogeofysik


Kontaktinformation

nick jarvis. porträtt.

Professor Nicholas Jarvis

Institutionen för mark och miljö
nicholas.jarvis@slu.se, 018-672465