Bekämpningsmedel i grundvatten och sediment

Senast ändrad: 08 november 2021
Låsta lådor framför nysådd åker. Foto.

Resultat från provtagningarna av bekämpningsmedel i grundvatten och i sediment, inom den nationella miljöövervakningen, finns här. Grundvatten tas från fyra provpunkter (två djup i in- respektive utflödesområde), fyra gånger om året, i fyra sk. typområden. Sediment samlas en gång per år vid ytvattensprovpunkten i vattendraget som avvattnar respektive typområde, samt i två åar i Skåne som ingår i ytvattensundersökningen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

stefan.andersson@slu.se, 018-672416