Bekämpningsmedel i grundvatten och sediment

Senast ändrad: 28 september 2023
Låsta lådor framför nysådd åker. Foto.

Data och resultat från provtagningarna av bekämpningsmedel i grundvatten och i sediment, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Grundvatten tas från fyra provpunkter, fyra gånger om året, i fyra sk. typområden. Sediment samlas in en gång per år vid ytvattensprovpunkten i vattendraget som avvattnar respektive typområde, samt i två åar i Skåne.

Mer information om nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel hittar du här.

Sammanställning av resultat för grundvatten

I inget av de prover som tagits under alla år har summan av de påträffade bekämpningsmedlens halter överstigit 0,5 µg/l, vilket är gränsen för vad som anses vara mycket stark påverkan av bekämpningsmedel enligt bedömningsgrunden för grundvatten (mer information på SGUs hemsida). Vid 16 tillfällen, varav 11 tillfällen var före 2009, har enskilda substansers halter varit över 0,1 µg/l och därmed bedömts som mycket starkt påverkade. 

   Fynd av bekämpningsmedel i grundvatten 2004-2008

   Fynd av bekämpningsmedel i grundvatten 2009-2015

Fynd av bekämpningsmedel i grundvatten 2016-2022

Figurerna visar fyndfrekvensen (>5%) av bekämpningsmedel påträffade i grundvattenrören i de fyra typområdena, uppdelat på tre tidsperioder. Atrazin och lindan förbjöds tiotalet år innan mätningarna började 2004 men har påträffats regelbundet, tillsammans med deras nedbrytningsprodukter atrazindesetyl respektive HCH-beta, under hela perioden. Majoriteten av dessa fynd kommer från grundvattenrören i Skånes typområde.

Kloridazon har analyserats sedan grundvattenprovtagningen påbörjades 2004, men fram till och med 2008 gjordes endast ett fynd. När detektionsgränsen sänktes 2009 (från 0,02 till 0,002 µg/L) påträffades desto fler fynd. Kloridazon tillsammans med bentazon, metamitron och metazaklor påträffas främst i Skånes typområde.

Fynd av nedbrytningsprodukten BAM, från den sedan början av 90-talet förbjudna substansen diklobenil samt från den sedan 2012 godkända substansen fluopikolid, har ökat. Utöver BAM påträffas imidakloprid och metalaxyl främst i Hallands typområde. Imidakloprid förbjöds för användning i åkergrödor 2019 men är fortfarande godkänd som biocid i tex djurstallar och i myrdosor.

Kinmerak har främst påträffats i Västra Götalands typområde.

Östergötlands typområde har sporadiska fynd av ett fåtal substanser.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Relaterade sidor: