Mark- och växtlaboratoriet

Senast ändrad: 20 juni 2024
Ett fält med vete i rader, foto.

Laboratoriet utför mark- och växtnäringsanalyser och har goda resurser för provberedning av jordprover. Det utförs ett kontinuerligt kvalitetsarbete bl.a. genom deltagande i internationella provningsjämförelser.

Markanalyser utförs främst åt miljöövervakningsprogrammet Markinventeringen, institutionens långliggande fältförsök och åt institutionens forskningsprojekt, men även externa uppdrag utförs löpande.

Näringsämnesanalyser på växt- och jordprover (t.ex. säd, vall, potatis) utförs framförallt åt SLU, men även här utförs löpande externa uppdrag.

Blanketter

Analysbeställningsformulär finns att ladda ned här.

Vänligen skicka beställningsformuläret till: mvlab@slu.se

Analyser

Här listas korta beskrivningar av de analyser som vi utför vid Mark- och växtlaboratoriet.

Bestämning av torrsubstans och glödförlust

Provet vägs och torkas i värmeskåp i 105°C i 20-24 h. Därefter vägs provet och torrsubstansen beräknas. För glödförlust placeras det torra provet i en muffelugn och bränns vid 550°C i minst 2 timmar. Därefter vägs provet och glödförlusten beräknas.

Total kol och kväve – bestämning med LECO

Provet bränns i 1350°C i ren syrgas, varefter förbränningsgaserna analyseras för koldioxid och kväve. Resultatet ges som viktprocent kol och kväve. För bestämning av organiskt kol glödgas först proverna i 550°C och analyseras därefter förbränns kvarvarande karbonatkol i 1350°C. Halten organiskt kol beräknas sedan som: Org-C = Tot-C - Karb-C.

pH i vattenextrakt

Jordprovet blandas med vatten till en suspension. pH mäts på suspensionen.

I metoden EN ISO 10390:2022 och ”Husmetoden” blandas suspensionen i volym:volym-proprotion, medan i MI-metoden blandas suspensionen i massa:volym-proportion (1:5 i samtliga fall).

pH i 0,01 M CaCl2 extrakt

Jordprovet blandas med 0,01 M CaCl2-lösning till en suspension. pH mäts på suspensionen.

I metoden EN ISO 10390:2022 blandas suspensionen i volym:volym-proprotion, medan i MI-metoden blandas suspensionen i massa:volym-proportion (1:5 i båda fallen).

pH i 1 M KCl extrakt

Jordprovet blandas med 1 M KCl-lösning och jorden filtreras bort från extrakten. Filtratet används för pH-bestämning.

Aciditet i 1 M KCl extrakt

Provet extraheras med 1 M KCl-lösning. Efter filtrering utförs en potentiometrisk titrering till pH 7,6 med 0,02 M NaOH varvid aciditeten erhålls.

Aluminium i 1 M KCl extrakt – bestämning med ICP-OES

Aluminiumjoner extraheras ut från jordprovet md 1 M KCl-lösning och jorden filtreras bort från extrakten. Filtratet används för pH-bestämning och bestämning av aluminiumhalt med ICP-OES.

Aciditet i 1 M NH4OAc-extrakt (pH = 7,0)

Provet extraheras med 1 M NH4OAc-lösning. Efter filtrering utförs en potentiometrisk titrering till pH 7,0 med 0,1 M NaOH varvid aciditeten erhålls.

Baskatjoner i 1 M NH4OAc-extrakt (pH = 7,0) – bestämning med ICP-OES

Provet extraheras med 1 M NH4OAc-lösning. Efter filtrering bestäms koncentrationen av Ca, K, Mg, Mn och Na med ICP-OES.

Ortofosfat – bestämning med autoanalysator (Segmenterad flödesanalys, SFA)

Orto-fosfat reagerar med molybdat och askorbinsyra för att bilda en blå förening som mäts vid våglängd 660 nm. Kalibreringsintervallet är 0.05 - 50 mg/L som P.

Ammonium, nitrat och nitrit med autoanalyser (FIA)

Jordprovet frysmals och extraheras i 2 M KCl. Koncentrationen av NH4-N och NO3-N i extraktlösningen bestäms kolorimetriskt med autoanalyser. Vid analys av nitratkväve (NO3-N) erhålls summan av nitrat- plus nitrit-kväve.

Elektrisk konduktivitet – bestämning

Jordprovet extraheras i vatten för att lösa elektrolyterna. Efter filtrering mäts den elektriska konduktiviteten i filtratet.

Extraherbara växtnäringsämnen - extraktion med calciumklorid (CaCl2) - bestämning med ICP-OES eller SFA

Jordprovet extraheras med 0,01 M CaCl2-lösning. Efter filtrering bestäms koncentrationen av P, K, Ca och Mg med ICP-OES. Alternativt bestäms ortofosfat kolorimetriskt med segmenterad flödesanalys, SFA (Autoanalyser).

Extraherbara växtnäringsämnen - extraktion med ammoniumlaktat-ättiksyralösning (AL) - bestämning med ICP-OES

Jordprovet extraheras med ammoniumlaktat/ättiksyralösning. Efter filtrering bestäms koncentrationen av P, K, Ca, Mg och Na med ICP-OES.

Extraherbara växtnäringsämnen - Mehlich-3-extraktion - bestämning med ICP-OES

Jordprovet extraheras med Melich III-lösning. Efter filtrering bestäms koncentrationen av P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, S och B med ICP-OES.

Extraherbara växtnäringsämnen - extraktion med saltsyra (HCl) - bestämning med ICP-OES

Jordprovet extraheras med 2 M HCl. Efter filtrering bestäms koncentrationen av P, K, Ca, Mg och Na med ICP-OES.

Extraherbara växtnäringsämnen - uppslutning med salpetersyra (HNO3) - bestämning med ICP-OES

Jord- eller växtprover uppsluts med koncentrerad salpetersyra. Efter filtrering bestäms koncentration av P, K ,Ca ,Mg ,Na ,Cu ,Zn ,S ,Fe ,Al och B med ICP-OES.

Element i extrakt med oxalsyra ammoniumoxalat (pH = 3,0) - bestämning med ICP-OES

Jordprovet extraheras med 0,2 M ammoniumoxalat/oxalsyra. Efter filtrering bestäms koncentrationen av P, Al, och Fe med ICP-OES.

Element i extrakt med 0,5 M NaHCO3 (Olsen-metod) - bestämning med ICP-OES

Jordprovet extraheras med 0,5 M NaHCO3 i pH 8,5. Efter filtrering bestäms koncentrationen av P med ICP-OES.

Fosforsorptionsindex (PSI) - bestämning med ICP-OES eller SFA

Jordprovet skakas med fosforinnehållande lösning. Efter filtrering bestäms halten fosfor i supernatanten och sorptionsgraden beräknas. Bestämning av koncentration av fosfor sker med ICP-OES. Alternativt bestäms koncentration av ortofosfat med segmenterad flödesanalys, SFA (Autoanalyser).

Växthusgaser, metan och lustgas – bestämning med Headspace-gaskromatografi, HS-GC

Provet tas i en vial med kammarmetoden. Provet separeras när det flödar genom en separationskolonn för permanenta gaser. Metan detekteras och kvantifieras med hjälp av en flamjonisationsdetektor. Lustgas detekteras med hjälp av en elektroninfångningsdetektor.

Prislista 2024

JORD- OCH VÄXTANALYSER (gäller fr o m 2024-02-09)

Pris

Provberedning jord 

 
Torkning, malning, siktning (<2 mm) 180 kr
DNA-provberedning (frysmalning, frystorkning, malning, invägning) 510 kr

Provberedning växt

 
Tröskning 165 kr
Rensning kärna, frö 100 kr
Hackning, malning växtmaterial (<2 mm) 165 kr
Malning kärna (<2 mm) 115 kr

Enskilda jordanalyser

 
Bestämning av torrsubstans (105°C) 110 kr
Glödförlust (550°C) 200 kr
pH (H2O) eller pH (CaCl2) 120 kr
Ledningstal / Elektrisk konduktivitet (EC) 120 kr

Enskilda växtanalyser

 
Torrsubstans på helt växtmaterial (100°C, 60°C, 40°C) 120 kr
Torrsubstans på provberett växtmaterial (105°C) 110 kr
Near Infrared Transmittance (NIT) analys av rensad kärna, frö 90 kr
Tusenkornsvikt 90 kr

Elementaranalys av kol och kväve

 
Totalkol  260 kr
Organiskt kol (även totalkol rapporteras) 350 kr
Totalkväve  260 kr
Totalkol + totalkväve 300 kr
Organiskt kol + totalkol + totalkväve 400 kr

Mineralkväveanalys (ammonium- och nitratkväve)

 
Frysmalning av jord 190 kr
KCl-extraktion + Ts 180 kr
Ammoniumkväve i extrakt 150 kr
Nitratkväve i extrakt 150 kr

Extraherbara växtnäringsämnen

 

Extraktion med ammoniumlaktat/ättiksyralösning för bestämning av P, K, Ca, Mg, Na (AL-metoden)

 
Extraktion + analys av ett ämne 275 kr
Ämne utöver, per ämne 45 kr
Extraktion med saltsyra (HCl) för
bestämning av P, K, Ca, Mg, Na (förrådsnäring)
 
Extraktion + analys av ett ämne 275 kr
Ämne utöver, per ämne 45 kr

Uppslutning med salpetersyra (HNO3) för bestämning av P, S, K, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Al

 
Extraktion + analys av ett ämne 350 kr
Ämne utöver, per ämne 45 kr

Övriga specialanalyser

 
Analys på färdiga extrakt (AL, HCl, HNO3, NH4Ox, CaCl2, KCl) - ej provberedning av labbet  
Analys av ett ämne 160 kr
Ämne utöver, per ämne 45 kr

Mehlich-3 extraktion för bestämning av makronäringsämnen (P, Ca, Mg, K) och mikronäringsämnen (Cu, Zn, Mg, Fe) 

540 kr
Bestämning av CEC och basmättnadsgrad (Ammoniumacetat, pH7)

800 kr
Bestämning av element (t ex P, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn) efter extraktion med ammoniumoxalat/oxalsyra

800 kr
Bestämning av metan och lustgas i luft (vid undersökning av markens växthusgasemission) - headspace-gaskromatografi

                                                  125 kr

Frakt

 
Frakt tillkommer för återsändning av prov efter avslutat uppdrag och utskick av provtagningsmaterial. Pris beror på storlek och vikt på försändelse

Kontaktinformation

Malin Tångring
Laboratoriechef vid institutionen för mark och miljö
malin.tangring@slu.se
+4618671283, +46765295167