Regionala pesticiddatabasen

Senast ändrad: 20 juni 2024
En å med träd hängande över sig, foto.

I regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du söka efter bekämpningsmedel som påträffats i miljöövervakning som inte ingår i den löpande, nationella miljöövervakningen. Datamaterialet kommer från provtagningar utförda i hela landet.

Bakgrund

Den regionala pesticiddatabasen skapades 1996 för att försöka samla resultat från all provtagning av bekämpningsmedel i svenska vatten. Databasen har gett bättre möjligheter att kunna följa trender och förekomster av olika bekämpningsmedel. De insamlade undersökningarna sträcker sig från provtagningar utförda 1983 fram till 2016.

Databasen finansieras av Naturvårdsverket och förvaltas av Institutionen för mark och miljö, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Dataomfång

Analyser av bekämpningsmedel görs bland annat av kommuner, länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt om i Sverige. Det är vatten från åar, bäckar, sjöar, brunnar eller vattenverk som analyseras för bekämpningsmedel. Tidigare år inkom material från provtagningar kontinuerligt till databasen, men på senare år mer sporadiskt. Detta gör således att det kan saknas material från de senaste åren.

Var togs provet?

Proverna är inte tagna vid fasta provtagningsstationer, utan de provtagna platserna varierar år från år. Beskrivningen av provlokaler varierar mellan undersökningar. Vissa prover har angivelser av latitud- och longitudkoordinater, några har fastighetsbeteckning angivet, men ett stort antal har bara ett lokalnamn. Det bidrar till att det ibland är svårt att bedöma om provlokalen har varit densamma över tiden. Provtagningsplatser som utifrån sina beteckningar har bedömts höra till samma vattentäkt, har sammanförts till en lokal.

Varför togs provet?

Undersökningarna som ligger till grund för den Regionala Pesticiddatabasen varierar både i omfattning och till syfte. Det kan vara allt från enstaka stickprover analyserade för ett fåtal substanser till mer omfattande övervakningsprogram. Skillnader finns när det gäller antal provtagningspunkter, antal provtagningstillfällen och antal analyserade substanser. Riktade analyser, där man har utfört analyser på platser där man misstänkt växtskyddsmedelsförekomst, kan bidra till att antalet fynd av växskyddsmedel kan överskattas.

Prov som inte ligger i databasen

Den Regionala Pesticiddatabasen inkluderar inte de analysresultat som samlas in inom den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel. På grund av sin omfattning lagras dessa resultat, på uppdrag av Naturvårdsverket, i en separat databas:

Jordbruksvatten - resultat från nationella miljöövervakning av växtnäring och växtskyddsmedel i vatten från jordbruksmark

Mer läsning

Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel i miljön

 

Sök data

Sammanställda data

Miljödata MVM

Specialuttag

För att kunna göra egna sammanställningar eller bedömningar går det att, på begäran, få utdrag ur databasen. Kontakta oss för mer information!