Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 10 oktober 2018
provyta -med-sedumarter-foto-sofie-taylor.jpg

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå.

Arbetsgång för dig som ska göra självständigt arbete

Rapporten

Mall

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter och textstorlek i rapporter för det självständiga arbetet. Men använd gärna mallen som finns under rubrik Studentarbete på SLU-bibliotekets sida med dokumentmallar. Längre ned på sidan finns instruktioner. Det går även bra att använda annan mall.

Framsida och titelsida

Du behöver inte själv skapa framsida och titelsida. Se nedan under rubriken "När rapporten är helt klar".

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I förekommande fall (se kursplan) ska även en populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ingå i rapporten. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du på SLU-bibliotekets sidor Akademiska skrivtips. Placera den populärvetenskaplig sammanfattningen efter abstract och sammanfattning.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract, sammanfattning och i förkommande fall populärvetenskaplig sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Det innebär att abstract och sammanfattning och i förekommande fall populärvetenskaplig sammanfattningen inte ska omnämnas i innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in inför publicering. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Informationssökning, referenshantering mm

Läs på SLU-bibliotekets Dags för uppsats-sidor.

Referera

Läs om referenshantering. Använd gärna Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar handledaren texten som pdf-fil, i A4-format, till Gertrud.Nordlander@slu.se som gör i ordning framsidan och den s k titelsidan enligt institutionen för mark och miljös riktlinjer och fogar samman dessa med texten. 

Nyckelord och ämneskategorier

Skriv 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. Nyckelorden kommer att finnas med på titelsidan i rapporten.

Klassificera ditt arbete i max tre av ämneskategorierna i listan på http://stud.epsilon.slu.se/view/subjects/. Ämneskategorierna ska beskriva dokumentets innehåll. De matas in i samband med inrapporteringen i Epsilon och används för att söka ut rapporter inom olika områden. De står inte med i själva rapporten.

Skicka nyckelord och ämneskategorier till Gertrud.Nordlander@slu.se.

Bild på framsidan

Eventuell bild för framsidan skickas högupplöst i jpeg-format till Gertrud.Nordlander@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext om det är relevant.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK deponerar Gertrud rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.

Normalt publicerar institutionen för mark och miljö rapporterna för självständigt arbete/examensarbete endast digitalt, i Epsilon. Ett uppkopierat exemplar arkiveras i institutionens arkiv och studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Muntlig redovisning

Presentationen kan genomföras närhelst det passar alla inblandade, förutom mellan jul- och nyårshelgerna och under juli månad då examination inte ska ske enligt Utbildningshandboken.

Tisdagen den 28 maj 2019 erbjuds ett gemensamt redovisningstillfälle i lokal Marken (B3051) i MVM-huset, plan 3. Studierektor Magnus Simonsson tar emot anmälningar från student eller handledare samt sätter samman ett schema för presentation och opponering.

Redovisningstillfällena ordnas för arbeten handledda på Mark och miljö. En opponent från en annan institution är dock välkommen att delta, om Mark och miljö-studenten anger det i sin anmälan. Och byter man tjänster i opponerandet är även presentationer av arbeten utförda vid andra institutioner välkomna. Arbeten genomförda på Mark och miljö har emellertid förtur, om redovisningsschemat blir fullt.

Upplägg av redovisningarna

1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten och examinatorn samt för arbeten på avancerad nivå även opponenten)
2. Presentation ca 20-30 min
3. Opponering ca 15 min (endast för arbete på avancerad nivå)
4. Frågestund/diskussion ca 15 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
5. Paus 15 min (innan nästa redovisning) då opponenten ska få feedback. Tiden kan även användas för att examinator och student går igenom arbetet tillsammans.

Opponering

På magister- och masternivå är det obligatoriskt att opponera på annan students muntliga redovisning. Tips inför opponeringen.

Deltagande i seminarier

På kandidatnivå är det obligatoriskt att delta vid minst två andra studenters redovisningar.

Ifylld "Blankett för att rapportera närvaro vid annan students redovisning av självständigt arbete" lämnas till handledaren.

Presentationer/seminarier

Kommande

2018-10-18, kl. 9.00 i Ekoln (B4052), MVM-huset
Åsa Larsson
Titel: Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project
in E23 catchment
Handledare: Magdalena Bieroza
Examinator:
Nicholas Jarvis

Genomförda

2018-09-26
André Johansson
Titel: Analysis of the circulation of plant nutrients in a biogas production system
Handledare:
Helena Aronsson
Examinator:
Holger Kirchmann

2018-09-19
Hanna Williams
Titel: The effect of soil management on soil health - an on-farm study
Handledare: Thomas Keller
Examinator: Bo Stenberg

2018-06-12
Eline Goossens
Titel: Size detection limits of single particle ICP-MS for analysis of
nanoparticles in environmental media
Handledare: Geert Cornelis
Examinator: Dan Berggren Kleja

2018-06-04
Elias Bäckström
Titel: Long-term application of digestate and biofuel ash to arable soil - Effects on the solubility of Cd, Al and trace metals as evidenced by scenario modelling
Handledare: Jon Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja

2015-05-31
Christian Sigtryggsson
Titel: Dissolution rates of nitrogen mineral fertilisers – effects of moisture and precipitation
Handledare: Karin Hamnér & Holger Kirchmann
Examinator: Lars Bergström
Opponent: Emil Larsson

2018-05-31
Maja Bladh
Titel: Näringsläckage från hästhagar – kunskapsglappet mellan forskning och näring
Handledare: Helena Aronsson
Examinator: Anna Mårtensson

2018-05-31
Danira Behaderovic
Titel: The environmental performance of Swedish food production
Handledare: Helena Aronsson
Examinator: Lars Bergström (Magnus Simonsson stand-in at seminar)
Opponent:
Frida Erlöv

2018-05-29
Johan Knutsson
Titel: Strukturkalkens effekt beroende på olika åtgärder
Handledare: Kerstin Berglund
Examinator: Ingmar Messing
Opponent: Louise Malmquist

2018-05-29
Lisa Jörblad
Titel: Kalkningens påverkan på växthusgasemissioner från odlad torvjord
Handledare: Kerstin Berglund
Examinator: Lars Lundin

2018-05-29
Andreas Mattsson
Titel: Effekt på växthusgasutsläpp vid sandinblandning i torvjord
Handledare: Örjan Berglund
Examinator: Lars Lundin

2018-05-29
Louise Malmquist
Titel: Water Productivity and Water requirements in food production –   Examples from Ethiopia, Tanzania and Burkina Faso
Handledare: Jennie Barron
Examinator: Ingmar Messing

2018-04-20
Emil Larsson
Titel: Strategies for acidification of animal slurry in storage
Handledare: Sofia Delin
Examinator: Bo Stenberg

2018-03-09
Elin Laxmar 
Titel: Kartering av kadmiumhalt i matjord med portabelt röntgenflourescensinstrument
Handledare: Jan Eriksson & Mats Söderström
Examinator: Bo Stenberg
Opponent: Ellen Stolpe Nordin

2018-02-27
Julia Dahlqvist
Titel: How are arbuscular mycorrhizal fungi affected by application of
waste-based fertilizers on spring wheat?
Handledare: Sigrun Dahlin
Examinator: Thomas Keller

2018-01-26
Caroline Lindgren
Titel: Utsädesbehandling med fosfor och zink för att förbättra uppkomst samt tidig tillväxt hos åkerböna, oljelin och majs
Handledare: Karin Hamnér och Eva Stoltz (HS konsult AB)
Examinator: Holger Kirchmann

2018-01-19
Christina Hultman
Titel: Abundance of root nodules on common bean, Phaseolus vulgaris – a comparison between Swedish fields with and without a recent history of common bean cultivation
Handledare: Georg Carlsson, institutionen för biosystem och teknologi
Examinator: Björn Lindahl

2018-01-17
Fabian Ringdahl
Titel: Hur bra är dagens rekommendationer för markkartering? Förändringar av fosforhalter i svensk åkermark över tid
Handledare:
Karin Hamnér, Malin Lovang och Johanna Wetterlind
Examinator: Bo Stenberg

2017-10-02
Cornelia Mesmer
Titel: Comparing the diffusive gradient in thin film (DGT) with water and P-AL extraction and assessment of extractable soil P required for maximum cereal yield
Handledare: Holger Kirchmann
Examinator:  Jon-Petter Gustafsson

2017-06-16
Jonna Wiklund
Titel: Effects on soil fertility and plant performance from different soil amendments and weeding strategies - a
field study from Kisii, Kenya
Handledare: Sigrun Dahlin
Examinator:  Holger Kirchmann

2017-06-09
Henrik Roth
Titel: Strukturkalkningens effekt på eutrofiering – En litteraturstudie om strukturkalkning som åtgärdsmetod för minskade fosforförluster från jordbruksmark
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Lars Bergström

2017-06-01
Jonte From
Titel: Fracking - is it worth the risk?
Handledare: Torbjörn Nilsson
Examinator: Lars Lundin

2017-05-29--30 Flera presentationer

2017-05-22
Joakim Hermansson
Titel: CO2 emission från torvjord
Handledare: Örjan Berglund
Examinator: Lars Lundin

2017-05-22
Erik Siggelin
Titel: CO2 emission från Gotländska torv och blekejordar
Handledare: Kerstin Berglund
Examinator: Lars Lundin

2017-04-05
Jorunn Falkenhaug
Titel: Remediation of contaminated sites within development projects in Uppsala - A study of current working procedures and practices
Handledare: Dan Berggren Kleja
Examinator: Jon-Petter Gustafsson

2017-04-07
Vilhelm von Unge
Titel: Markens fysikaliska och kemiska förhållanden i integrerade monitoringområden i jämförelse med Sverige nationellt
Handledare: Lars Lundin
Examinator: Jon-Petter Gustafsson

2017-02-15
Elin Laxmar
Titel: Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök
Handledare: Erik Karltun
Examinator: Holger Kirchmann

2016-12-19
Patrik Svanström
Titel: Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps
Handledare: Karin Hamnér 
Examinator: HolgerKirchmann

2016-10-06
Ann-Sophie Heldele
Titel: Solubility of arsenic in Swedish contaminated soils - experiments and modelling
Handledare: Jon Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja
Opponent:

2016-09-26
Hannes Keck
Titel: 'Imaging (of) the 3D distribution of cation adsorption sites in undisturbed soil', using 3-D X-ray tomography.
Handledare: John Koestel
Biträdande handledare: Bjarne Strobel (University of Copenhagen) & Jon-Petter Gustafsson
Examinator: Nicholas Jarvis
Opponent: Ann-Sophie Heldele 

2016-06-16
Lovisa Bergkvist
Titel: Grund vårbearbetning till oljeväxter för bättre vattenhushållning
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Ingmar Messing

2016-06-08
Marius Tuyishime
Titel: Sequential phosphorus extraction using Fe (hydr)oxide filter strips
Handledare: Jon-Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja

2016-06-08
Thomas Elwing
Titel: Sojaböna
Handledare: Anna Mårtensson
Biträdande handledare: Fredrik Fogelberg, JTI
Examinator: Bo Stenberg

2016-06-07
Ahmad Muhammad
Titel: Quantifying the relationships between X-ray imaged macropore structure and saturated hydraulic conductivity
Handledare: Nicholas Jarvis
Biträdande handledare: John Koestel
Examinator: Ingmar Messing
Opponent: Maryia Babko

2016-06-07
Maryia Babko
Titel: What is the impact of entrapped air on the measurement of saturated hydraulic conductivity of soil?
Handledare: John Koestel
Examinator: Nicholas Jarvis
Opponent: Ahmad Muhammad

2016-03-17
Helene Puehringer
Titel: Effects of different quality bio-char on soil fertility and soil water retention in on-farm experiments on small-holders’ farms in Kenya

Handledare: Erik Karltun
Examinator: Ingmar Messing

2016-01-18
Hilding Tornerhjelm
Titel: Grund bearbetning på våren till våroljeväxter- ett sätt att öka markfukten och odlingssäkerheten
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Ingmar Messing

 

Muntliga presentationer 2015

Muntliga presentationer 2014

Muntliga presentationer 2013

Muntliga presentationer 2012

Muntliga presentationer 2011

Muntliga presentationer 2010

Publicerade rapporter

 

 

Institutionen för mark och miljö
2009-2018

F d institutionen för markvetenskap
2002-2008

F d institutionen för skoglig marklära
2001-2007

För handledare och examinatorer

Vem kan vara examinator för självständigt arbete?

Alla examinatorer ska ha genomgått den s k betygskursen. Läs mer om vem som har behörighet att examinera under "Examinationsrätt för kurs" på sidan 4 i Riktlinjer för examination och betygssättning vid SLU.

Förslag på nya självständiga arbeten/examensarbeten

Skicka förslag till Gertrud.Nordlander@slu.se som lägger ut dem på institutionens webb. Använd institutionens wordmall och skriv in förslag på titel, omfattning i hp, nivå, ämne, program om det är tillämpligt, ev tid för start, kort beskrivning samt handledarens namn och kontaktuppgifter. Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Inför start av självständigt arbete

Handledare och examinator ska informera sig om 

 Blanketter

Handledare, student och examinator fyller i registreringsunderlag och arbetsplan tillsammans. Det självständiga arbetet ska överensstämma med kursplanens mål samt med eventuella programvisa riktlinjer. Tänk på att uppdatera tidsplanen vid behov. Arbetsplanen förvaras på institutionens kurssekretariatet.

Dokumentmall för rapporten

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter, marginaler och textstorlek i rapporter för självständigt arbete. Studenter uppmanas att följa SLU:s dokumentmallar (läs under rubriken "Hämta dokumentmallar") eller följa annan mall.

Plagiatgranskning

Handledaren ansvarar för att studentens rapport blir plagiatgranskad via Urkund vilket sker genom att studenten skickar rapporten till handledarens Urkundsadress. Har du ingen Urkundsadress eller har du glömt bort dina användaruppgifter? Kontakta Urkunds support, se information på Urkundssidan.

Annonsering av den muntliga presentationen

Vid de gemensamma redovisningstillfällena ansvarar studierektorerna för program, lokalbokning och annonsering i  institutionens kalendarium på internwebben samt informerar alla på institutionen per mail.

Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt information till alla på institutionen per mail.

Annonsering bör ske en vecka innan presentationen och ska innehålla studentens namn, arbetets titel, tid och plats för seminariet, handledare, examinator samt opponent. Presentationer på masternivå ska annonseras på engelska, för att nå icke svenskspråkiga åhörare.

Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning.

Slutförande och examination

Handledare och examinator fyller i "Blankett för att avsluta och rapportera resultat för självständigt arbete" och lägger den i postfacket "Kurssekretariatet" eller ger den direkt till Gertrud Nordlander när alla obligatoriska moment i kursen är avklarade.

Digital publicering av rapporten

När studentens rapport är slutligt godkänd av handledare och examinator ska den publiceras i Epsilon i institutionen för mark och miljös publikationsserie för självständigt arbete. 

Handledaren skickar den av examinator godkända och plagiatgranskade rapporten som pdf i A4-format till Gertrud.Nordlander@slu.se som ger rapporten ett nummer och i samverkan med studenten gör framsida och titelsida, enligt institutionens mall, samt fogar samman dessa med texten.

Ett exemplar av rapporten arkiveras i institutionens arkiv. Kursadministratören ansvarar för uppkopieringen. Studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Pågående självständiga arbeten

 

Beräknad presentation: höstterminen 2018

Kandidatnivå

Kajsa Hillberg: Multifunktionella skyddszoner - minskade fosforförluster och andra ekosystemtjänster
Beräknad presentation: vårterminen 2019

Teng Hour: Fasta körspår - effekt på växtetablering och markfysikaliska egenskaper
Beräknad presentation: 

Johannes Kikuchi: Sorption behavior of PFASs to humic acid and dissolved organic matter
Beräknad presentation: april 2019 

Magister/masternivå

Susanne Alexandersson: Predicting soil structure formation due to plant water uptake as a function of transpiration rate and the soil physical environment 
Beräknad presentation: januari 2019

Olof Engle: Comparison of the risk of P-leaching after application of anaerobically digested food waste and mineral P-fertilizer
Beräknad presentation: 

Hanna Falk: Olika filtermaterial vid jordbruksdränering
Beräknad presentation: januari 2019

Isabelle Gough: Microbial community responses to freeze-thaw cycles in arctic soils
Beräknad presentation: juni 2019

Ebba Hellstrand: Fosforläckage från hönsrastgårdar - Hur kan fosforbelastningen från hönsrastgårdar bedömas. En inventering i Östergötland.
Beräknad presentation: januari 2019

Sigrid Johansson: Effekt av kvävenivå och strategi på veteskörd och mineralkväve i marken
Beräknad presentation: april 2019

Felix Peniche Fuentes: Identification of critical sediment source areas and delivery pathways from LiDAR DEM
Beräknad presentation: 

Anika Pinzner:  Testing the feasability/reliability of using a portable XRF to quantify deposition of toxic elements in snow
Beräknad presentation:

Henrik Roth: Kvävebehov i olika sorters höstvete
Beräknad presentation: mars 2019

Kerstin Wahlquist: Effekt av utsädeshalter på groning och tidig tillväxt i spannmål
Beräknad presentation: april 2019

Thesis Day 29 maj 2019

Thesis Day den 29 maj 2019 får du som är i slutet av din utbildning visa upp och berätta om ditt examensarbete vid posterutställningar och muntliga presentationer. Dagen avslutas med prisutdelning och en ceremoni för dig som SLU:s framtida alumn.

Fakta:

Kontaktinformation

Jan Eriksson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
jan.o.eriksson@slu.se, 018-67 12 71

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: Gertrud.Nordlander@slu.se