Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 16 september 2019
provyta -med-sedumarter-foto-sofie-taylor.jpg

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå.

Arbetsgång för dig som ska göra självständigt arbete

Rapporten

Mall

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter och textstorlek i rapporter för det självständiga arbetet, men använd gärna mallen som finns under rubrik Studentarbete på SLU-bibliotekets sida med dokumentmallar. Längre ned på sidan med SLU-bibliotekets dokumentmallar finns instruktioner. Det går även bra att använda annan mall.

Du behöver inte själv skapa framsida och titelsida. Institutionen har en egen mall för detta som skapas av kurssekretariatet innan publicering. Se nedan under rubriken "När rapporten är helt klar".

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I förekommande fall (se kursplan) ska även en populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ingå i rapporten. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du på SLU-bibliotekets sidor Akademiska skrivtips. Placera den populärvetenskaplig sammanfattningen efter abstract och sammanfattning.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract, sammanfattning och i förkommande fall populärvetenskaplig sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Det innebär att abstract och sammanfattning och i förekommande fall populärvetenskaplig sammanfattningen inte ska omnämnas i innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in inför publicering. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Referenshantering

Läs om referenshantering. Använd Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar handledaren texten som pdf-fil, i A4-format, till kurssekretariatet.

Nedanstående information behöver du själv skicka till Josefine på kurssekretariatet, mark-kurssekretariat@slu.se för att rapporten ska kunna färdigställas:

  • Titel på arbetet. Om du har en svensk titel behöver du även skriva en engelsk titel, har du en engelsk titel behöver du inte skriva en svensk titel
  • Ditt förnamn och efternamn
  • Eventuell bild till rapportens framsida med information om vem som tagit bilden, vilket år och en eventuell bildtext
  • Eventuell biträdande handledares namn, universitet/företag och mailadress
  • Nyckelord, 3-5 stycken. Observera att nyckelorden inte ska vara identiska med ord som ingår i titeln

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK deponerar Josefine Agrell rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.

Muntlig redovisning

Presentationen kan genomföras närhelst det passar alla inblandade, förutom mellan jul- och nyårshelgerna och under juli månad då examination inte ska ske enligt Utbildningshandboken.

Tisdag–onsdag 28–29 maj 2019 blir det presentationer i lokalen Marken (B3051) i MVM-huset, plan 3. Redovisningsschema och procedurer för seminarier, se denna länk.

Redovisningstillfällena ordnas för arbeten handledda på Mark och miljö. En opponent från en annan institution är dock välkommen att delta, om Mark och miljö-studenten anger det i sin anmälan. Och byter man tjänster i opponerandet är även presentationer av arbeten utförda vid andra institutioner välkomna. Arbeten genomförda på Mark och miljö har emellertid förtur, om redovisningsschemat blir fullt.

Upplägg av redovisningarna

1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten, examinatorn och opponenten)
2. Presentation ca 20-30 min
3. Opponering ca 15 min
4. Frågestund/diskussion ca 15 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
5. Paus 15 min (innan nästa redovisning) då opponenten ska få feedback. Tiden kan även användas för att examinator och student går igenom arbetet tillsammans.

Opponering

Opposition på annan students muntliga redovisning ingår i kursen. Tips inför opponeringen.

Deltagande i seminarier

På kandidatnivå är det obligatoriskt att delta vid minst två andra studenters redovisningar.

Ifylld "Blankett för att rapportera närvaro vid annan students redovisning av självständigt arbete" lämnas till handledaren.

Publicerade rapporter

 

 

Institutionen för mark och miljö
2009-

F d institutionen för markvetenskap
2002-2008

F d institutionen för skoglig marklära
2001-2007

För handledare och examinatorer

Förslag på nya självständiga arbeten/examensarbeten

Skicka förslag på självständiga arbeten till studierektor (Karin Hamnér) som lägger ut dem på institutionens webb. Använd institutionens wordmall och skriv in förslag på titel, omfattning i hp, nivå, ämne, program om det är tillämpligt, ev tid för start, kort beskrivning samt handledarens namn och kontaktuppgifter. Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Genomförande av självständigt arbete - riktlinjer, arbetsgång och rutiner för handledare och examinatorer

Riktlinjer och ansvarsområden

  • Examinator tillfrågas och utses av studierektor ur en särskild examinatorsgrupp på institutionen. Alla examinatorer ska ha genomgått den sk betygskursen.
  • Informera er själva och studenten om vem som ansvarar för vad under arbetet – se  "Guide för studenter, handledare och examinator" på NJ-fakultetens webbsida för självständiga arbeten.
  • Studera aktuell kursplan och se till att det självständiga arbetet överensstämmer med kursplanens mål samt informera dig om vad som gäller för t.ex. muntlig redovisning och opposition. Handledare ser till att studenten sökt rätt kurs och att rätt kurskod fylls i på alla blanketter.
  • Gå igenom betygskriterier med studenten- se under flik Dokument och guider på NJ-fakultetens webbsida.
  • Ta reda på vad som krävs för godkänd kurs, se Blankett för resultatrapportering i flik Dokument och guider på NJ-fakultetens webbsida för självständiga arbeten.

För mer information om rapporten och muntlig presentation, se under respektive flik på denna sida.

Administrativa rutiner och blanketter

Institutionens administrativa rutiner kring självständiga arbeten hittas här. Det är viktigt att alla handledare och examinatorer följer dessa rutiner för att underlätta arbetet för studierektor och kurssekretariat samt säkerställa en säker hantering av alla ärenden.

Blanketterna "Registreringsunderlag", "Arbetsplan" samt ”Blankett för att avsluta och rapportera resultat” finns  på NJ-fakultetens webbsida för självständiga arbeten

Annonsering av den muntliga presentationen

Vid de gemensamma redovisningstillfällena ansvarar studierektorerna för program, lokalbokning och annonsering i  institutionens kalendarium på internwebben samt informerar alla på institutionen via e-post. Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning.

Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt ger information till alla på institutionen via e-post. Annonsering bör ske en vecka innan presentationen och ska innehålla studentens namn, arbetets titel, tid och plats för seminariet, handledare, examinator samt opponent. Presentationer på masternivå ska annonseras på engelska, för att nå icke svenskspråkiga åhörare.

Plagiatgranskning av rapport

Handledaren ansvarar för att studentens rapport blir plagiatgranskad via Urkund genom att den slutgiltiga rapporten skickas till handledarens Urkundsadress. Har du ingen Urkundsadress eller har du glömt bort dina användaruppgifter? Kontakta Urkunds support, se information på Urkundssidan.

Digital publicering av rapporten

När studentens rapport är slutligt godkänd av handledare och examinator ska den publiceras i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm) i institutionen för mark och miljös publikationsserie för självständigt arbete (se administrativa rutiner). 

Frågor?

Vid frågor gällande självständiga arbeten – kontakta studierektor Karin Hamnér.

För administrativa frågor (registrering, arkivering etc) – kontakta Josefine Agrell på kurssekretariatet.

Fakta:

Allmän information om att göra självständigt arbete på kandidatnivå och masternivå.

Betygskriterier finns under "Dokument och guider" på NJ-fakultetens sida om självständiga arbeten


Kurser för självständigt arbete

Kandidatnivå

EX0894 Självständigt arbete i Biologi, G2E, 15 hp
EX0896 Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E, 15 hp
EX0950 Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp, 15 hp

Magisternivå

EX0728 Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete, 30 hp
EX0732 Självständigt arbete i biologi - magisterarbete, 30 hp 

Masternivå

EX0880 Master thesis in Soil science, A2E, 30 credits
EX0881 Master thesis in Soil science, A2E - Agriculture Programme - Soil/Plant, 30 credits
EX0897 Master thesis in Environmental science, A2E, 30 credits
EX0898 Master thesis in Biology, A2E - Agriculture Programme - Soil/Plant, 30 credits


Kontaktinformation

Karin Hamnér, forskare
Institutionen för mark och miljö
Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se