Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 21 september 2017
provyta -med-sedumarter-foto-sofie-taylor.jpg

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå.

Arbetsgång för dig som ska göra självständigt arbete

Förslag på självständiga arbeten

2017-11-13 
How to effectively mitigate diffuse pollution in agricultural catchments?

2017-11-13
Linking long-term DOC patterns with organic matter properties in agricultural streams

2017-10-18
Solubility of Cd and micronutrients on agricultural soil amended with bio-ash and biogas digestate

2017-10-18
Odlingsegenskaper hos svensk humle

2017-09-28
Ecological interactions between a fallow deer (Dama dama) population and soil fertility assessed through plant community structure

2017-09-06
Projekt i Tanzania lämpliga som MFS. OBS MFS-ansökan ska vara inlämnad 12 september 2017

2017-08-24
Study of the attachment rates for Ag2S nanoparticle attachment onto natural soils

2017-08-24
Heteroaggregation of Gold Nanoparticles with Natural Soil Colloids

2017-08-14
Phosphorus leaching in correlation to soil sorption capacity

2017-05-05
Environmental risk assessment of contaminated soils – Evaluation of microbial functional diversity profiles

2017-02-10
Organic matter in water draining observational arable fields

2017-02-10
What can we learn about functioning of agricultural catchments from long-term water quality datasets?

2017-01-18
Understanding controls of diffuse pollution from sub-hourly nitrate nitrogen in-stream concentrations

2016-10-27
Surgörning av stallgödsel i lager – gödselns buffrande förmåga, systemsimulering och ammoniakavgång från lager

2016-10-13
Kinetiska tester till utlakning av partikulära metaller i förorenade jordar

2016-05-30
Odlade torvjordar och växthuseffekten (4 uppgifter)

2015-10-05
Klimatpåverkan av ekologisk nötköttsproduktion i betes-skogsmosaik


Se även förslag på självständiga arbeten på institutionen för vatten och miljö

Rapporten

Mall

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter och textstorlek i rapporter för det självständiga arbetet. Men använd gärna mallen som finns under rubrik Studentarbete på SLU-bibliotekets sida med dokumentmallar. Längre ned på sidan finns instruktioner. Det går även bra att använda annan mall.

Framsida och titelsida

Du behöver inte själv skapa framsida och titelsida. Se nedan under rubriken "När rapporten är helt klar".

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I förekommande fall (se kursplan) ska även en populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ingå i rapporten. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du på SLU-bibliotekets sidor Akademiska skrivtips. Placera den populärvetenskaplig sammanfattningen efter abstract och sammanfattning.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract, sammanfattning och i förkommande fall populärvetenskaplig sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Det innebär att abstract och sammanfattning och i förekommande fall populärvetenskaplig sammanfattningen inte ska omnämnas i innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in inför publicering. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Informationssökning, referenshantering mm

Läs på SLU-bibliotekets Dags för uppsats-sidor.

Referera

Läs om referenshantering. Använd gärna Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar handledaren texten som pdf-fil, i A4-format, till Gertrud.Nordlander@slu.se som gör i ordning framsidan och den s k titelsidan enligt institutionen för mark och miljös riktlinjer och fogar samman dessa med texten. 

Nyckelord och ämneskategorier

Skriv 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. På SLU-bibliotekets sida om Uppsatsens olika delar finns tips om hur man skriver nyckelord. Nyckelorden kommer att finnas med på titelsidan i rapporten.

Klassificera ditt arbete i max tre av ämneskategorierna i listan på http://stud.epsilon.slu.se/view/subjects/. Ämneskategorierna ska beskriva dokumentets innehåll. De matas in i samband med inrapporteringen i Epsilon och används för att söka ut rapporter inom olika områden. De står inte med i själva rapporten.

Skicka nyckelord och ämneskategorier till Gertrud.Nordlander@slu.se.

Bild på framsidan

Eventuell bild för framsidan skickas högupplöst i jpeg-format till Gertrud.Nordlander@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext om det är relevant.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK deponerar Gertrud rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.

Normalt publicerar institutionen för mark och miljö rapporterna för självständigt arbete/examensarbete endast digitalt, i Epsilon. Ett uppkopierat exemplar arkiveras i institutionens arkiv och studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Muntlig redovisning

Presentationen kan genomföras närhelst det passar alla inblandade, förutom mellan jul- och nyårshelgerna och under juli månad då examination inte ska ske enligt SLU:s regelsamling.

Gemensamma redovisningstillfällen vt 2017 är 29 och 30 maj. Studierektor Magnus Simonsson bokar lokal, tar emot anmälningar från student eller handledare och sätter samman ett schema för presentation och opponering.

Redovisningstillfällena ordnas för arbeten handledda på Mark och miljö. En opponent från en annan institution är dock välkommen att delta, om Mark och miljö-studenten anger det i sin anmälan. Och byter man tjänster i opponerandet är även presentationer av arbeten utförda vid andra institutioner välkomna. Arbeten genomförda på Mark och miljö har emellertid förtur, om redovisningsschemat blir fullt.

Upplägg av redovisningarna

1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten och examinatorn samt för arbeten på avancerad nivå även opponenten)
2. Presentation ca 20-30 min
3. Opponering ca 15 min (endast för arbete på avancerad nivå)
4. Frågestund/diskussion ca 15 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
5. Paus 15 min (innan nästa redovisning) då opponenten ska få feedback. Tiden kan även användas för att examinator och student går igenom arbetet tillsammans.

Opponering

På magister- och masternivå är det obligatoriskt att opponera på annan students muntliga redovisning. Tips inför opponeringen.

Deltagande i seminarier

På kandidatnivå är det obligatoriskt att delta vid minst två andra studenters redovisningar.

Ifylld "Blankett för att rapportera närvaro vid annan students redovisning av självständigt arbete" lämnas till handledaren.

Presentationer/seminarier

Kommande

2017-10-02, kl. 13.00, Marken, MVM-huset
Cornelia Mesmer
Titel: Comparing the diffusive gradient in thin film (DGT) with water and P-AL extraction and assessment of extractable soil P required for maximum cereal yield
Handledare: Holger Kirchmann
Examinator:  Jon-Petter Gustafsson

Genomförda

2017-06-16
Jonna Wiklund
Titel: Effects on soil fertility and plant performance from different soil amendments and weeding strategies - a
field study from Kisii, Kenya
Handledare: Sigrun Dahlin
Examinator:  Holger Kirchmann

2017-06-09
Henrik Roth
Titel: Strukturkalkningens effekt på eutrofiering – En litteraturstudie om strukturkalkning som åtgärdsmetod för minskade fosforförluster från jordbruksmark
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Lars Bergström

2017-06-01
Jonte From
Titel: Fracking - is it worth the risk?
Handledare: Torbjörn Nilsson
Examinator: Lars Lundin

2017-05-29--30 Flera presentationer

2017-05-22
Joakim Hermansson
Titel: CO2 emission från torvjord
Handledare: Örjan Berglund
Examinator: Lars Lundin

2017-05-22
Erik Siggelin
Titel: CO2 emission från Gotländska torv och blekejordar
Handledare: Kerstin Berglund
Examinator: Lars Lundin

2017-04-05
Jorunn Falkenhaug
Titel: Remediation of contaminated sites within development projects in Uppsala - A study of current working procedures and practices
Handledare: Dan Berggren Kleja
Examinator: Jon-Petter Gustafsson

2017-04-07
Vilhelm von Unge
Titel: Markens fysikaliska och kemiska förhållanden i integrerade monitoringområden i jämförelse med Sverige nationellt
Handledare: Lars Lundin
Examinator: Jon-Petter Gustafsson

2017-02-15
Elin Laxmar
Titel: Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök
Handledare: Erik Karltun
Examinator: Holger Kirchmann

2016-12-19
Patrik Svanström
Titel: Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps
Handledare: Karin Hamnér 
Examinator: HolgerKirchmann

2016-10-06
Ann-Sophie Heldele
Titel: Solubility of arsenic in Swedish contaminated soils - experiments and modelling
Handledare: Jon Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja
Opponent:

2016-09-26
Hannes Keck
Titel: 'Imaging (of) the 3D distribution of cation adsorption sites in undisturbed soil', using 3-D X-ray tomography.
Handledare: John Koestel
Biträdande handledare: Bjarne Strobel (University of Copenhagen) & Jon-Petter Gustafsson
Examinator: Nicholas Jarvis
Opponent: Ann-Sophie Heldele 

2016-06-16
Lovisa Bergkvist
Titel: Grund vårbearbetning till oljeväxter för bättre vattenhushållning
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Ingmar Messing

2016-06-08
Marius Tuyishime
Titel: Sequential phosphorus extraction using Fe (hydr)oxide filter strips
Handledare: Jon-Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja

2016-06-08
Thomas Elwing
Titel: Sojaböna
Handledare: Anna Mårtensson
Biträdande handledare: Fredrik Fogelberg, JTI
Examinator: Bo Stenberg

2016-06-07
Ahmad Muhammad
Titel: Quantifying the relationships between X-ray imaged macropore structure and saturated hydraulic conductivity
Handledare: Nicholas Jarvis
Biträdande handledare: John Koestel
Examinator: Ingmar Messing
Opponent: Maryia Babko

2016-06-07
Maryia Babko
Titel: What is the impact of entrapped air on the measurement of saturated hydraulic conductivity of soil?
Handledare: John Koestel
Examinator: Nicholas Jarvis
Opponent: Ahmad Muhammad

2016-03-17
Helene Puehringer
Titel: Effects of different quality bio-char on soil fertility and soil water retention in on-farm experiments on small-holders’ farms in Kenya

Handledare: Erik Karltun
Examinator: Ingmar Messing

2016-01-18
Hilding Tornerhjelm
Titel: Grund bearbetning på våren till våroljeväxter- ett sätt att öka markfukten och odlingssäkerheten
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Ingmar Messing

 

Muntliga presentationer 2015

Muntliga presentationer 2014

Muntliga presentationer 2013

Muntliga presentationer 2012

Muntliga presentationer 2011

Muntliga presentationer 2010

Publicerade rapporter

 

 

Institutionen för mark och miljö
2009-2017

F d institutionen för markvetenskap
2002-2008

F d institutionen för skoglig marklära
2001-2009

För handledare och examinatorer

Vem kan vara examinator för självständigt arbete?

Alla examinatorer ska ha genomgått den s k betygskursen. Läs mer om vem som har behörighet att examinera under "Examinationsrätt för kurs" på sidan 4 i Riktlinjer för examination och betygssättning vid SLU.

Förslag på nya självständiga arbeten/examensarbeten

Skicka förslag till Gertrud.Nordlander@slu.se som lägger ut dem på institutionens webb. Använd institutionens wordmall och skriv in förslag på titel, omfattning i hp, nivå, ämne, program om det är tillämpligt, ev tid för start, kort beskrivning samt handledarens namn och kontaktuppgifter. Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Inför start av självständigt arbete

Handledare och examinator ska informera sig om 

 Blanketter

Handledare, student och examinator fyller i registreringsunderlag och arbetsplan tillsammans. Det självständiga arbetet ska överensstämma med kursplanens mål samt med eventuella programvisa riktlinjer. Tänk på att uppdatera tidsplanen vid behov. Arbetsplanen förvaras på institutionens kurssekretariatet.

Dokumentmall för rapporten

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter, marginaler och textstorlek i rapporter för självständigt arbete. Studenter uppmanas att följa SLU:s dokumentmallar (läs under rubriken "Hämta dokumentmallar") eller följa annan mall.

Plagiatgranskning

Handledaren ansvarar för att studentens rapport blir plagiatgranskad via Urkund vilket sker genom att studenten skickar rapporten till handledarens Urkundsadress. Har du ingen Urkundsadress eller har du glömt bort dina användaruppgifter? Kontakta Urkunds support, se information på Urkundssidan.

Annonsering av den muntliga presentationen

Vid de gemensamma redovisningstillfällena ansvarar studierektorerna för program, lokalbokning och annonsering i  institutionens kalendarium på internwebben samt informerar alla på institutionen per mail.

Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt information till alla på institutionen per mail.

Annonsering bör ske en vecka innan presentationen och ska innehålla studentens namn, arbetets titel, tid och plats för seminariet, handledare, examinator samt opponent.

Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning.

Slutförande och examination

Handledare och examinator fyller i "Blankett för att avsluta och rapportera resultat för självständigt arbete" och lägger den i postfacket "Kurssekretariatet" eller ger den direkt till Gertrud Nordlander när alla obligatoriska moment i kursen är avklarade.

Digital publicering av rapporten

När studentens rapport är slutligt godkänd av handledare och examinator ska den publiceras i Epsilon i institutionen för mark och miljös publikationsserie för självständigt arbete. 

Handledaren skickar den av examinator godkända och plagiatgranskade rapporten som pdf i A4-format till Gertrud.Nordlander@slu.se som ger rapporten ett nummer och i samverkan med studenten gör framsida och titelsida, enligt institutionens mall, samt fogar samman dessa med texten.

Ett exemplar av rapporten arkiveras i institutionens arkiv. Kursadministratören ansvarar för uppkopieringen. Studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Pågående självständiga arbeten

Kandidatnivå

Teng Hour: Fasta körspår - effekt på växtetablering och markfysikaliska egenskaper
Beräknad presentation: höstterminen 2017

Johannes Kikuchi: Determination of P fractions in lake sediment cores and comparative studies with model
Beräknad presentation: juni 2018

Åsa Larsson: Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment
Beräknad presentation: november 2017

Magister/masternivå

Julia Dahlqvist: An investigation of how uptake of Cd in spring wheat is affected by the amount, and species, of mycorrhiza fungi present in the roots, and fertilizer type
Beräknad presentation: januari 2018

Olof Engle: Comparison of the risk of P-leaching after application of anaerobically digested food waste and mineral P-fertilizer
Beräknad presentation: höstterminen 2017

Oskar Gustafsson: Varierad utsädesmängd - Optimerad utsädesmängd mot textur
Beräknad presentation: höstterminen 2017

André Johansson: Analysis of the circulation of plant nutrients in a biogas production system
Beräknad presentation: augusti 2018

Johan Knutsson: Hur påverkas strukturkalkningens effekt på markstruktur och gröda
Beräknad presentation: höstterminen 2017

Emil Larsson: Practical strategies for acidification of animal slurry in storage
Beräknad presentation: mars 2018

Elin Laxmar: Prediktion av Cd i matjord i fält med PXRF-mätning
Beräknad presentation: november 2017

Caroline Lindgren: Mineralbetning med zink och fosfor i åkerböna, majs och lin
Beräknad presentation: januari 2018

Fabian Ringdahl: Hur ofta behöver vi markkartera? Förändring av fosforhalter i jordbruksmark över tiden
Beräknad presentation: januari 2018

Christian Sigtryggsson: Dissolution rates of nitrogen mineral fertilizers - effect of moisture and precipitation
Beräknad presentation: april 2018

Ana Paula Abade Smoginski: Effectiveness of the mitigation measures to reduce losses of phosphorus and sediments from arable lands
Beräknad presentation: november 2017

Fakta:

Allmän information om att göra självständigt arbete på kandidatnivå och masternivå.

SLU:s riktlinjer för självständiga arbeten

Betygskriterier - finns under rubrik "Stöddokument och länkar" på fakultetens sida om självständiga arbeten


Kurser för självständigt arbete

Kandidatnivå

EX0688 Självständigt arbete i miljövetenskap - kandidatarbete, 15 hp
EX0689 Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete, 15 hp

Magisternivå

EX0728 Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete, 30 hp
EX0732 Självständigt arbete i biologi - magisterarbete, 30 hp 

Masternivå

EX0430 Independent project/degree project in Soil Science - Master´s thesis, 30 credits
EX0431 Independent Project in Environmental Science - Master´s thesis, 30 hp
EX0565 Independent project in Biology - Master´s thesis, 30 hp


Kontaktinformation

Jan Eriksson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
jan.o.eriksson@slu.se, 018-67 12 71

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: Gertrud.Nordlander@slu.se