Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 20 juni 2024
Runda cirklar utlagda på ett tak med växtlighet, foto.

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå.

Arbetsgång för dig som ska göra självständigt arbete

Rapporten

Mall

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter och textstorlek i rapporter för det självständiga arbetet, men använd gärna mallen som finns under rubrik Studentarbete på SLU-bibliotekets sida med dokumentmallar. Längre ned på sidan med SLU-bibliotekets dokumentmallar finns instruktioner.

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I förekommande fall (se kursplan) ska även en populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ingå i rapporten. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du på SLU-bibliotekets sidor Akademiska skrivtips. Placera den populärvetenskaplig sammanfattningen efter abstract och sammanfattning.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract, sammanfattning och i förkommande fall populärvetenskaplig sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Det innebär att abstract och sammanfattning och i förekommande fall populärvetenskaplig sammanfattningen inte ska omnämnas i innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in inför publicering. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Referenshantering

Läs om referenshantering. Använd Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar handledaren texten som pdf-fil, i A4-format, till kurssekretariatet.

Om du har en bild på framsidan, maila till mark-kurssekretariat@slu.se vem som har tagit bilden och vilket år. Observera att nyckelorden inte får vara identiska med ord som ingår i titeln.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK deponerar Josefine Agrell rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.

Muntlig redovisning

Presentationen kan genomföras närhelst det passar alla inblandade, förutom mellan jul- och nyårshelgerna och under juli månad då examination inte ska ske enligt Utbildningshandboken.

Upplägg av redovisningarna

  1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten, examinatorn och opponenten)
  2. Presentation ca 20-30 min
  3. Opponering ca 15 min
  4. Frågestund/diskussion ca 15 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
  5. Efter redovisningen kan tid med fördel avsättas för att ge feedback till opponent från examinator samt för examinator och student att gå igenom arbetet och redovisningen tillsammans.

Opponering

Opposition på annan students muntliga redovisning ingår i kursen. Tips inför opponeringen.

Publicerade rapporter

Tre rapportomslag, foto. 

 

Institutionen för mark och miljö
2009-

F d institutionen för markvetenskap
2002-2008

F d institutionen för skoglig marklära
2001-2007

För handledare och examinatorer

Förslag på nya självständiga arbeten/examensarbeten

Skicka förslag på självständiga arbeten till studierektor (Katharina Meurer) som lägger ut dem på institutionens webb. Använd institutionens wordmall och skriv in förslag på titel, omfattning i hp, nivå, ämne, program om det är tillämpligt, ev tid för start, kort beskrivning samt handledarens namn och kontaktuppgifter. Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Genomförande av självständigt arbete - riktlinjer, arbetsgång och rutiner för handledare och examinatorer

Riktlinjer och ansvarsområden

  • Examinator tillfrågas och utses av studierektor ur en särskild examinatorsgrupp på institutionen. Alla examinatorer ska ha genomgått den sk betygskursen.
  • Informera er själva och studenten om vem som ansvarar för vad under arbetet – se  "Guide för studenter, handledare och examinator" på NJ-fakultetens webbsida för självständiga arbeten.
  • Studera aktuell kursplan och se till att det självständiga arbetet överensstämmer med kursplanens mål samt informera dig om vad som gäller för t.ex. muntlig redovisning och opposition. Handledare ser till att studenten sökt rätt kurs och att rätt kurskod fylls i på alla blanketter.
  • Gå igenom betygskriterier med studenten- se under flik Dokument och guider på NJ-fakultetens webbsida.
  • Ta reda på vad som krävs för godkänd kurs, se Blankett för resultatrapportering i flik Dokument och guider på NJ-fakultetens webbsida för självständiga arbeten.

För mer information om rapporten och muntlig presentation, se under respektive flik på denna sida.

Administrativa rutiner och blanketter

Institutionens administrativa rutiner kring självständiga arbeten hittas här. Det är viktigt att alla handledare och examinatorer följer dessa rutiner för att underlätta arbetet för studierektor och kurssekretariat samt säkerställa en säker hantering av alla ärenden.

Blanketterna "Registreringsunderlag", "Arbetsplan" samt ”Blankett för att avsluta och rapportera resultat” finns  på NJ-fakultetens webbsida för självständiga arbeten

Annonsering av den muntliga presentationen

Vid de gemensamma redovisningstillfällena ansvarar studierektorerna för program, lokalbokning och annonsering i  institutionens kalendarium på internwebben samt informerar alla på institutionen via e-post. Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning.

Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt ger information till alla på institutionen via e-post. Annonsering bör ske en vecka innan presentationen och ska innehålla studentens namn, arbetets titel, tid och plats för seminariet, handledare, examinator samt opponent. Presentationer på masternivå ska annonseras på engelska, för att nå icke svenskspråkiga åhörare.

Plagiatgranskning av rapport

Handledaren ansvarar för att studentens rapport blir plagiatgranskad via Urkund genom att den slutgiltiga rapporten skickas till handledarens Urkundsadress. Har du ingen Urkundsadress eller har du glömt bort dina användaruppgifter? Kontakta Urkunds support, se information på Urkundssidan.

Digital publicering av rapporten

När studentens rapport är slutligt godkänd av handledare och examinator ska den publiceras i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm) i institutionen för mark och miljös publikationsserie för självständigt arbete (se administrativa rutiner kring självständiga arbeten). 

Frågor?

Vid frågor gällande självständiga arbeten – kontakta studierektor Katharina Meurer.

För administrativa frågor (registrering, arkivering etc) – kontakta Josefine Agrell på kurssekretariatet.

Fakta: