Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 20 mars 2019
provyta -med-sedumarter-foto-sofie-taylor.jpg

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå.

Arbetsgång för dig som ska göra självständigt arbete

Rapporten

Mall

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter och textstorlek i rapporter för det självständiga arbetet. Men använd gärna mallen som finns under rubrik Studentarbete på SLU-bibliotekets sida med dokumentmallar. Längre ned på sidan med SLU-bibliotekets dokumentmallar finns instruktioner. Det går även bra att använda annan mall.

Framsida och titelsida

Du behöver inte själv skapa framsida och titelsida. Se nedan under rubriken "När rapporten är helt klar".

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I förekommande fall (se kursplan) ska även en populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ingå i rapporten. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du på SLU-bibliotekets sidor Akademiska skrivtips. Placera den populärvetenskaplig sammanfattningen efter abstract och sammanfattning.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract, sammanfattning och i förkommande fall populärvetenskaplig sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Det innebär att abstract och sammanfattning och i förekommande fall populärvetenskaplig sammanfattningen inte ska omnämnas i innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in inför publicering. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Informationssökning, referenshantering mm

Läs på SLU-bibliotekets Dags för uppsats-sidor.

Referera

Läs om referenshantering. Använd gärna Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar handledaren texten som pdf-fil, i A4-format, till mark-kurssekretariat@slu.se. Josefine Agrell gör i ordning framsidan och den s k titelsidan enligt institutionen för mark och miljös riktlinjer och fogar samman dessa med texten. 

Nyckelord och ämneskategorier

Skriv 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. Nyckelorden kommer att finnas med på titelsidan i rapporten.

Klassificera ditt arbete i max tre av ämneskategorierna i listan på http://stud.epsilon.slu.se/view/subjects/. Ämneskategorierna ska beskriva dokumentets innehåll. De matas in i samband med inrapporteringen i Epsilon och används för att söka ut rapporter inom olika områden. De står inte med i själva rapporten.

Skicka nyckelord och ämneskategorier till mark-kurssekretariat@slu.se

Bild på framsidan

Eventuell bild för framsidan skickas högupplöst i jpeg-format till mark-kurssekretariat@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext om det är relevant.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK deponerar Josefine Agrell rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.

Muntlig redovisning

Presentationen kan genomföras närhelst det passar alla inblandade, förutom mellan jul- och nyårshelgerna och under juli månad då examination inte ska ske enligt Utbildningshandboken.

Tisdagen den 28 maj 2019 erbjuds ett gemensamt redovisningstillfälle i lokal Marken (B3051) i MVM-huset, plan 3. Studierektor Magnus Simonsson tar emot anmälningar från student eller handledare samt sätter samman ett schema för presentation och opponering.

Redovisningstillfällena ordnas för arbeten handledda på Mark och miljö. En opponent från en annan institution är dock välkommen att delta, om Mark och miljö-studenten anger det i sin anmälan. Och byter man tjänster i opponerandet är även presentationer av arbeten utförda vid andra institutioner välkomna. Arbeten genomförda på Mark och miljö har emellertid förtur, om redovisningsschemat blir fullt.

Upplägg av redovisningarna

1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten, examinatorn och opponenten)
2. Presentation ca 20-30 min
3. Opponering ca 15 min
4. Frågestund/diskussion ca 15 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
5. Paus 15 min (innan nästa redovisning) då opponenten ska få feedback. Tiden kan även användas för att examinator och student går igenom arbetet tillsammans.

Opponering

Opposition på annan students muntliga redovisning ingår i kursen. Tips inför opponeringen.

Deltagande i seminarier

På kandidatnivå är det obligatoriskt att delta vid minst två andra studenters redovisningar.

Ifylld "Blankett för att rapportera närvaro vid annan students redovisning av självständigt arbete" lämnas till handledaren.

Publicerade rapporter

 

 

Institutionen för mark och miljö
2009-

F d institutionen för markvetenskap
2002-2008

F d institutionen för skoglig marklära
2001-2007

För handledare och examinatorer

Studierektor utser examinator

På institutionen för mark och miljö utser studierektor examinator ur en särskild examinatorsgrupp. Handledaren kan lämna förslag på examinator för det aktuella projektet.

Alla examinatorer ska ha genomgått den s k betygskursen. Läs mer om vem som har behörighet att examinera under "Examinationsrätt för kurs" på sidan 4 i Riktlinjer för examination och betygssättning vid SLU.

Förslag på nya självständiga arbeten/examensarbeten

Skicka förslag till studierektor som lägger ut dem på institutionens webb. Använd institutionens wordmall och skriv in förslag på titel, omfattning i hp, nivå, ämne, program om det är tillämpligt, ev tid för start, kort beskrivning samt handledarens namn och kontaktuppgifter. Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Inför start av självständigt arbete

Handledare och examinator ska informera sig om 

 Blanketter

Handledare, student och examinator fyller i registreringsunderlag och arbetsplan tillsammans. Det självständiga arbetet ska överensstämma med kursplanens mål samt med eventuella programvisa riktlinjer. Tänk på att uppdatera tidsplanen vid behov. Arbetsplanen förvaras på institutionens kurssekretariatet.

Dokumentmall för rapporten

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter, marginaler och textstorlek i rapporter för självständigt arbete. Studenter uppmanas att följa SLU:s dokumentmallar (läs under rubriken "Hämta dokumentmallar") eller följa annan mall.

Plagiatgranskning

Handledaren ansvarar för att studentens rapport blir plagiatgranskad via Urkund vilket sker genom att studenten skickar rapporten till handledarens Urkundsadress. Har du ingen Urkundsadress eller har du glömt bort dina användaruppgifter? Kontakta Urkunds support, se information på Urkundssidan.

Annonsering av den muntliga presentationen

Vid de gemensamma redovisningstillfällena ansvarar studierektorerna för program, lokalbokning och annonsering i  institutionens kalendarium på internwebben samt informerar alla på institutionen per mail.

Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt information till alla på institutionen per mail.

Annonsering bör ske en vecka innan presentationen och ska innehålla studentens namn, arbetets titel, tid och plats för seminariet, handledare, examinator samt opponent. Presentationer på masternivå ska annonseras på engelska, för att nå icke svenskspråkiga åhörare.

Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning.

Slutförande och examination

Handledare och examinator fyller i "Blankett för att avsluta och rapportera resultat för självständigt arbete" och lägger den i postfacket "Kurssekretariatet" eller ger den direkt till Gertrud Nordlander när alla obligatoriska moment i kursen är avklarade.

Digital publicering av rapporten

När studentens rapport är slutligt godkänd av handledare och examinator ska den publiceras i Epsilon i institutionen för mark och miljös publikationsserie för självständigt arbete. 

Handledaren skickar den av examinator godkända och plagiatgranskade rapporten som pdf i A4-format till Gertrud.Nordlander@slu.se som ger rapporten ett nummer och i samverkan med studenten gör framsida och titelsida, enligt institutionens mall, samt fogar samman dessa med texten.

Ett exemplar av rapporten arkiveras i institutionens arkiv. Kursadministratören ansvarar för uppkopieringen. Studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Thesis Day 29 maj 2019

Thesis Day den 29 maj 2019 får du som är i slutet av din utbildning visa upp och berätta om ditt examensarbete vid posterutställningar och muntliga presentationer. Dagen avslutas med prisutdelning och en ceremoni för dig som SLU:s framtida alumn.

Fakta:

Kontaktinformation

Jan Eriksson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
jan.o.eriksson@slu.se, 018-67 12 71

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: Gertrud.Nordlander@slu.se