Forskarutbildning vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 07 mars 2023
kvinna vid podium framför skärm

Institutionen för mark och miljö erbjuder forskarutbildning i ämnet markvetenskap. Utbildningen är fyraårig (240 hp) varav större delen (195 hp) utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete.

För att vara behörig till forskarutbildning krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. För att bli antagen i ämnet markvetenskap krävs minst 60 hp markvetenskap eller motsvarande. 

Utlysta doktorandtjänster annonseras på sidan Lediga anställningar vid SLU.

För att öka kvalitén i forskarutbildningen deltar institutionen i forskarskolan Focus on Soils and Water som drivs i samarbete med andra institutioner vid SLU.

Generell information om forskarutbildningen vid SLU kan du hitta både på SLU:s externwebb och på Medarbetarwebben.

Antagning till forskarutbildningen

Förkunskapskrav

De allmänna behörighetskraven enligt Högskoleförordningen är minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Inom de 240 hp ska också minst 60 hp markvetenskap eller "motsvarande" ingå, dvs. motsvarande en magisterexamen i markvetenskap.

Handledning och urval

Endast forskarstuderande som kan garanteras handledning kan antas. Om det finns fler behöriga sökande än antalet doktorandplatser görs ett urval bland de sökande. Högskoleförordningen anger att ett sådant urval ska baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen skall hela utbildningen (nettotid 4 år) vara finansierad vid antagningen och den forskarstuderande anställas som doktorand.

Projektets doktorerbarhet

Forskarutbildningsnämnden gör en samlad bedömning av om projektet är lämpligt och möjligt att doktorera på. Hänsyn tas till bl.a. finansiering, tillgång till handledning och projektets uppläggning, med krav på forskningsbara hypoteser samt  en rimlig tidsplan.

Ansökan om antagning

Ansökan om antagning förbereds av sökande i samarbete med tilltänkt huvudhandledare.

Handlingar som skall lämnas in till studierektor för behandling i forskarutbildningsnämnden vid antagning:

  • Individuell studieplan (ISP)
  • Blankett 2: Rekommendation om antagning
  • Extern finansiering skall styrkas med kopia av kontrakt
  • CV
  • Dokumentation som styrker behörigheten (kopior på examensbevis, godkända kurser etc.)
  • Kopia på annonsering av doktorandtjänsten
  • Handledarens motivering av valet av kandidat inklusive en kort beskrivning av urvalsprocessen

Ansökningshandlingar skall skickas elektroniskt till studierektorn för en förhandskontroll senast 3 veckor innan institutionens forskarutbildningsnämnd har möte (se kalender på interna hemsidan).

Ansökan behandlas i forskarutbildningsnämnden vid institutionen och godkänns därefter av prefekten.

Observera att först när doktoranden godkänts för antagning vid institutionen ska ansökan om antagning till fakulteten lämnas in. Fakulteten fattar sedan det formella beslutet om antagning.

Uppföljning av forskarutbildningen

Disputation - förberedelser

(kommer inom kort)

Doktorander på institutionen för mark och miljö

Karin Andersson
Increased nitrogen efficiency from cattle slurry – effects of slurry characteristics, slurry treatments and application techniques

Elsa María Arrazola Vasquez
Earthworm bioturbation in relation to soil conditions

Elisabeth Bölenius 
Spatial distribution of soil physical properties

Miyanda Chilipamushi 
The effects of aluminum oxides and soil structure on the potential of carbon sequestration in Swedish agricultural soil

Louis Dufour
Response of microbial physiology to change in land uses: a bioenergetics approach

Tamlyn Gangiah
Exploring nitrogen cycling related traits of boreal forest soil biota using metatranscriptomic markers

Tove Florén
Imogolite-type nanoparticles in the environment – characterization, adsorption, and biogeochemical significance

Sara Grolander
Solubility and plant uptake of radionuclides and trace elements in soils

Lukas Hallberg
Hydrological and Biogeochemical functioning of two-stage ditches in Sweden

Reza Hosseinpour
Post-tillage evolution of soil structural pore space: measurements and modelling

Johan Iwald

Spatial and temporal trends in soil acidity and carbon pools in Swedish forest soils – evaluation of data from the Swedish Forest Soil Inventory

Tobias Klöffel
Soil structure and water management in a changing climate

Louise Malmquist
Potential and boundaries for resilient water management in agricultural landscapes under climate change

Wiebke Mareile Heinze
Occurrence and fate of plastics in agricultural soils in Sweden

Lina Nolin
Decision Support for Real-Time Control of soil and crop amendments in agricultural production,based on sensor data,databases and model-based simulation

Jelena Rakovic
Consequences of the future bioeconomy on Nordic surface waters with a focus on phosphorous in Swedish agricultural streams

Katrine Rychel
Fertilizer placement to increase nitrogen use efficiency and N2O mitigation

Erica Packard
Exploring the function and role of ectomycorrhizal decomposers

Hanna Sjulgård
Spatio-temporal analysis of Swedish agricultural production at regional and national scales and relationships with weather conditions, crop diversity, soil management and soil health

David Nimblad Svensson
Modelling Cover Crop services and disservices in a changing climate: The trade-off between crop yield, nitrogen losses and carbon sequestration in arable land

Getachew Gemtesa Tiruneh
Market driven afforestation – trajectories in environmental sustainability under land-use intensification

Olive Tuyishime
Impact of irrigation regime and controlled drainage on nitrogen/salt dynamics and rice yield in Muvumba irrigated soils, Rwanda

Pam Thuong – Nutrient Cycling (Sigrun Dahlin)

Tamlyn Gangiah
Exploring nitrogen cycling related traits of boreal forest soil biota using metatranscriptomic markers

Rebecka Ter Borg
Bioturbation by earthworms in Sweden: impacts of climate and land use

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar vid institutionen för mark och miljö
(inkluderar öven doktorsavhandlingar vid de tidigare institutionerna institutionerna för markvetenskap och institutionen för skoglig marklära 2002-2007)

Licentiatavhandlingar vid institutionen för mark och miljö

 

Relaterade sidor: