Tillämpningsklivet Precisionsodling: Forskning & samverkan för hållbar växtodling

Senast ändrad: 20 juni 2024
satellitbild över åkermark

Projektets övergripande målsättning är att stimulera implementering och användning av precisionsodlingsåtgärder i jordbruket. För att uppnå detta inriktar vi oss på att utveckla beslutsstöd som underlättar för den enskilda lantbrukaren att anpassa sina åtgärder efter lokala förutsättningar, identifiera flaskhalsar som hämmar implementering av ny teknik och kunskap och föreslå åtgärder, samt utveckla försöks- och analysmetodik som kan demonstrera och kvantifiera effekten av bättre anpassade odlingsåtgärder.

Inom projektet bedrivs forskning kring åtgärder som kan öka växtnäringsutnyttjandet från stallgödsel. Flera andra delprojekt syftar till digitala beslutsstöd för varierad gödsling och förbättrade gödslingsstrategier i olika grödor baserat på fjärranalys och annan tillgänglig information.

Genom att djupintervjua att stort antal lantbrukare med olika inriktning och storlek på företaget vill vi kartlägga i vilken utsträckning ny teknik och kunskap introduceras i växtodlingen. Vi vill också hitta en förklaringsmodell till i vilken utsträckning detta sker. Resultaten skall användas till att föreslå åtgärder och eventuellt identifiera områden med forskningsbehov.

Nollrutor (små ytor utan tillförsel av kväve) är sedan ett antal år en vanligt tillämpad metod att bilda sig en uppfattning om markens kvävelevererande förmåga. Här vidareutvecklas den metoden vidare i ett så kallat ”On-farm experiments” (OFE) där gårdarnas egen tekniska utrustningen används. Syfte är att ge lantbrukare ett redskap att själv bedöma variationen på sina fält och vilken ekonomisk och miljömässig betydelse det har. Förutom nollrutor och lantbrukarens egen gödslingsstrategi ingår maxrutor (överoptimalt med kväve) och gödslingsstrategier baserade på digitala beslutsstöd stödda av satellit- och annan sensordata.

 

VGR logotyp

Fakta:

Projektets namn: Tillämpningsklivet Precisionsodling
Budget: 13 miljoner kr
Finansiär: Västra Götalandsregionen och SLU
Projektperiod: 2021-2024  


Kontaktinformation

Bo Stenberg
Docent/forskningsledare vid institutionen för mark och miljö
bo.stenberg@slu.se
0511-672 76, 0730-77 72 76