Odlade organogena jordar

Senast ändrad: 09 december 2022

De organogena jordarna, dvs. torv- och gyttjejordarna, är utan tvekan en betydande resurs i det svenska jordbruket. Odlingen av dessa jordar är emellertid inte helt oproblematisk. Odlingsegenskaperna varierar allt ifrån mycket högproduktiva odlingsjordar till närmast sterila marker.

En Sverige-karta, illustration.

Bland fördelarna kan nämnas jordarnas stora vattenhållande förmåga och tillgången på kväve. Till nackdelarna hör låg bärighet, att rotdjupet ibland begränsas av lågt pH och syrebrist i marken och att det vid nedbrytningen av det organogena materialet bildas växthusgaser, som koldioxid och lustgas (läs mer här).

Forskargruppen består av:

 • Kerstin Berglund, projektledare
 • Örjan Berglund, forskare 
 • Sabine Jordan, forskare

 Forskningsprojekt inom området:

Till forskningsprojekten är det kopplat referensgrupper:

 • Karin Södergren (vattenfrågor i jordbruket), Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Per Norstedt, Lantbrukare, försöksvärd                                   
 • Line Strand, Agronom, Hushållningssällskapet | HS Konsult AB
 • Jan Eksvärd (representerar LRF), Inspire Action & Research AB
 • Curt Malmenstedt, Jordbrukschef Uppsala Akademiförvaltning,
  Uppsala Universitet
 • Eric Hamnstedt, Lantbrukare, Svartarbo HB Lantbruk & Entreprenad     
 • Per Bodin, Miljöanalysenheten, Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket
 • Mattias Lundblad, Forskare vid SLU, Inst f mark och miljö/Department of Soil and Environment
 • Jan Öman, Lokal avnämare, Boende i Bälinge mossar området

Väderdata

Väderdata på Broddbo fältförsök.

Spara