Odlade organogena jordar

Senast ändrad: 14 april 2021

De organogena jordarna, dvs. torv- och gyttjejordarna, är utan tvekan en betydande resurs i det svenska jordbruket. Odlingen av dessa jordar är emellertid inte helt oproblematisk. Odlingsegenskaperna varierar allt ifrån mycket högproduktiva odlingsjordar till närmast sterila marker.

Bland fördelarna kan nämnas jordarnas stora vattenhållande förmåga och tillgången på kväve. Till nackdelarna hör låg bärighet, att rotdjupet ibland begränsas av lågt pH och syrebrist i marken och att det vid nedbrytningen av det organogena materialet bildas växthusgaser, som koldioxid och lustgas (läs mer här).

Forskargruppen består av:

 • Kerstin Berglund, projektledare
 • Örjan Berglund, forskare 
 • Sabine Jordan, forskare

 Forskningsprojekt inom området:

Till forskningsprojekten är det kopplat referensgrupper:

 • Karin Södergren (vattenfrågor i jordbruket), Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Per Norstedt, Lantbrukare, försöksvärd                                   
 • Line Strand, Agronom, Hushållningssällskapet | HS Konsult AB
 • Jan Eksvärd (representerar LRF), Inspire Action & Research AB
 • Curt Malmenstedt, Jordbrukschef Uppsala Akademiförvaltning,
  Uppsala Universitet
 • Eric Hamnstedt, Lantbrukare, Svartarbo HB Lantbruk & Entreprenad     
 • Per Bodin, Miljöanalysenheten, Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket
 • Mattias Lundblad, Forskare vid SLU, Inst f mark och miljö/Department of Soil and Environment
 • Jan Öman, Lokal avnämare, Boende i Bälinge mossar området

Väderdata

Väderdata på Broddbo fältförsök.

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se