Rapporter - markegenskaper och markanvändning

Senast ändrad: 20 juni 2024

Här publiceras forskningsresultat från institutionen för mark och miljö. I den här serien behandlas markegenskaper och markanvändning ur ett kemiskt, fysikaliskt och biologiskt perspektiv.

Innehåller Abstract och/eller Summary. Tabeller- och figurer är på engelska.

 1. Mark- och miljödagen 2009. Marken och klimatet. Soil and climate. Redaktörer: Gunnar Wiklander & Helena Aronsson.
 2. Observationsfält med lerjordkarakterisering av fosforns löslighet och sorption. Observation fields with clay soils – characterisation of soil phosphorus solubility and sorption. Barbro Ulén.
 3. Erfarenheter och motåtgärder inom jordbruket i Jämtlands län efter Tjernobylnedfallet, 1986-1992. Experiences and countermeasures in Jämtland county after Chernobyl fallout, 1986-1992. Inger Bjäresten, Klas Rosén och Birger Jönsson.
 4. Mätningar med Yara N-sensor för att skatta markens kvävelevererande förmåga. Using Yara N-sensor to estimate soil nitrogen mineralisation. Johanna Wetterli
 5. Geologiskt ursprung och kornstorlek avgör kalkeffekten. Origin and size fractions of lime products determine the liming effect. Lennart Mattsson .
 6. Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel. Potential methods for estimating the nitrogen fertilization value of organic fertilizers. Sofia Delin, Bo Stenberg, Anna Nyberg & Leif Brohede
 7. Markbiologisk uppföljning i åkermark en undersökning av fosfolipidfettsyror (PLFA) som möjlig mikrobiologisk indikator. Monitoring and assessment of agricultural soils using phospholipid fattyacid (PLFA) analysis. Gunnar Börjesson, Lorenzo Menichetti & Thomas Kätterer
 8. Fosforkoncentrationer i yt- mark- och dräneringsvatten i relation till gödsling och fosforstatus hos en mjälajord i Västerbotten.Phosphorus concentrations in surface- soil- and subsurface water in relation to fertilization and phosphorus status in a silty soil in Västerbotten. Lennart Mattsson, Barbro Ulén, Lars Ericson och Göran Johansson
 9. Mikronäringsämnen i svensk spannmål. Halter, mängder och flöden för höstvete, vårkorn och havre. Micronutrients in Swedish cereals. Concentrations, amounts and flows for winter wheat, spring barley and oats. Karin Hamnér, Holger Kirchmann och Jan Eriksson.
 10. Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Nitrate leaching depending on nitrogen fertilization level and yield response in oat on a sandy soil. Sofia Delin och Maria Stenberg
 11. Metoder för förvaring och homogenisering av jordprover vid bestämning av mineralkväve. Methods of preservation and homogenisation of soil samples for determination of soil mineral nitrogen. Börje Lindén
 12. Kvävetillgång och växtodling på en kärrtorvjord ovanpå lergyttja i Uppland. Nitrogen supply and crop production on a cultivated fen soil. Börje Lindén
 13. Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter. Phosphorus fertilization effect of different residues. Sofia Delin, Anna Nyberg och Jarmohammad Sarajodin
 14. Towards new reporting of drained organic soils under the UNFCCC - assessment of emission factors and areas in Sweden. Rapportering av utsläpp från dränerade organiska jordar under UNFCCC – utvärdering av emissionsfaktorer och arealer för Sverige. Amelie Lindgren and Mattias Lundblad
 15. Lantbrukarens beslutsfattande och lantbruksrådgivning – en förstudie (DEMIPROF). Farmer's decision-making and agricultural extension a pilot project (DEMIPROF). Jessica Lindblom och Christina Lundström.
 16. Kvävetillgång i odlade mulljordar i Kvismardalen i Närke. Nitrogen supply to crops in organic soils in the Kvismar Valley in central Sweden. Börje Lindén.
 17. Inverkan av vattenmättnad på kvävemineralisering, nitratbildning och utlakningsrisker i en odlad mulljord från Närke. Effect of water saturation on nitrogen mineralisation, nitrate formation and risks of leaching in an organic soil from central Sweden. Börje Lindén
 18. Vanadin i mark – kemi och ekotoxicitet. Vanadium in soil – chemistry and ecotoxicity. Maja A. Larsson & Petter Gustafsson.
 19. Markförhållanden i svensk skogsmark - data från Markinventeringen 1993-2002. Soil conditions in Swedish forest soils – data from the Swedish Forest Soil Inventory 1993-2002. Torbjörn Nilsson, Johan Stendahl & Ola Löfgren.

Kontaktinformation

Johan Stendahl
Prefekt och forskare, institutionen för mark och miljö
+4618673801
johan.stendahl@slu.se