Utvärderingar av miljöförändrings och miljöförorenings påverkan

Senast ändrad: 14 april 2021

Vi undersöker trender i skogsmarkens försurningstillstånd, om miljömålet och om miljömålet "bara naturlig försuring" kan uppnås. DVi forskar också på hur och var föroreningar ackumuleras i landekosystemet och hur markens kolförråd, nedbrytningen av organiskt material och det mikrobiella samhället påverkas av klimatförändringar och kvävetillgången.

Markförsurning

Är du nyfiken på om skogsmarken återhämtar sig från försurningen? Vi studerar vad som är mest försurande; biologisk försurning genom skörd av biomassa eller försurning genom atmosfärisk deposition.  Markinventeringen är en värdefull källa för forskning om de biogeokemiska processerna.

Klimatförändringen och andra förändringar i miljön

Pågående klimatförändringar ändrar förutsättningarna för många biogeokemiska processer. Förändringar i andra påverkansfaktorer kan ske på samma gång, t. ex. minskad kvävedeposition och ändrad skötsel. Vi gör analyser av övergripande effekter på miljön p.g.a. samtidiga förändringar i flera påverkansfaktorer på markens vittringsförmåga, uppbyggnaden av organiskt material och nedbrytning samt kväveläckaget. För att studera detta använder vi data från fältförsök, miljöövervakningsdata och process-orienterade modeller.

Riskbedömningar av förorenad mark

Ibland sker olyckshändelser som leder till att skogsekosystemet blir förorenat med giftiga eller radioaktiva ämnen. Vi gör riskbedömningar av var, hur och varför föroreningar ackumuleras i ekosystemet med hjälp av process-orienterade modeller.

miljömålsportalen kan man följa indikatorn för skogsmarkens försurningstillstånd som bygger på data från Markinventeringen.


Kontaktinformation

Docent Johan Stendahl

Institutionen för mark och miljö
johan.stendahl@slu.se, 018-673801

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se