Hållbar skötsel av skogsmark

Senast ändrad: 14 april 2021
En skogsmaskin med stockar, foto.

Vi forskar om påverkan av skogsbruksåtgärder på biogeokemiska processer, växtnäringsutbudet genom gödsling och vittring samt kväveläckaget från svensk skogsmark som följd av mänsklig påverkan.

Skötsels inverkan vid skörd och skogsföryngring

Markstörning kan uppstå som följd av skogsbruksåtgärder under avverknings- och föryngringsfasen. Markberedning är exempel på en vanlig åtgärd som syftar till att förbättra skogsföryngringen. Vi studerar hur markberedning påverkar markklimatet och vilka följder det får för biogeokemiska processer som CO2-utsläpp och kväveläckage.

Skogen kan skördas olika intensivt; genom enbart stamuttag, genom helträdsuttag där det även grenar och toppar tas ut, samt genom att ta ut hela trädet inklusive stubbar. Vi studerar långsiktiga effekter av skördeintensitet på koldynamiken och näringsutbudet. 

Transport av skogens råvaror innebär mycket körning i obanad terräng. Vi studerar markens motståndskraft mot markkompaktering efter transport av skogens råvaror och eventuella konsekvenser för biogeokemiska processer.

Kvävegödsling och vittring

Varje år gödslas ca 50 000 ha skogsmark i Sverige med kväve. Vi studerar de sammanlagde effekterna av kvävegödsling, kvävedeposition, markberedning, samt klimat- och markförhållanden på kväveläckaget till yt- och grundvatten. Arbetet sker i samarbete med Skogforsk och Cleo - projektet.

Tillsammans med kollegor inom den starka forskningsmiljön QWARTS studerar vi markens förmåga att leverera näring till den växande skogen genom vittring.


Kontaktinformation

Docent Johan Stendahl

Institutionen för mark och miljö
johan.stendahl@slu.se, 018-673801

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se