Datadrivet skogligt labb vid SLU

Senast ändrad: 04 juni 2024

Skogsdatalabbet är en experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Beskrivningen avser den numera avslutade fas 1 av skogsdatalabbet. Verksamheten fortsätter tillsammans med Skogsstyrelsen, inom ramen för Nationellt skogsdatalabb

Syfte och mål

Labbet ska sprida kunskap om möjlighet med ny digital teknik för avbildning, modellering och visualisering av skogsresurser, samt tillgängliggöra skogliga data. Målgrupper är skogsföretag, konsulter, myndigheter och studenter. SLU ger via labbet skogsnäringens aktörer tillgång till analyskompetens, data och programvaror för att utforska möjligheter att sambearbeta nya datakällor med egna befintliga data och att anpassa produkterna till den egna verksamheten. Labbet kommer även att tillhandahålla resurser för framskrivning och visualisering av skogliga prognoser.

Planerat upplägg och genomförande

Det fysiska labbet utrustas med programvaror och datorer för framställning av skogliga skattningar, visualisering av data och för modellering av scenarier för skogens utveckling. Forskare och miljöanalytiker med olika kompetens finns på plats för vägledning och för att svara på frågor. Labbet ska fungera som en fysisk arbetsplats och ska vara en kreativ miljö för möten, men även fungera som en nätbaserad resurs. Seminarier, temadagar och hackathon arrangeras och information sprids via internetkanaler. En initial tjänst för åtkomst till data för tre testområden sätts upp.

Utvidgning av Ljungbergslabbet

Det nya skogsdatalabbet är en utvidgning av det nuvarande Ljungbergslabbet (www.rslab.se) som vänder sig till studenter och som fokuserar på användning av fjärranalysdata. Skogsdatalabbet har en bredare målgrupp och inbegriper även användning av data från Riksskogstaxeringen och framåtsyftande analyser med analysverktyget Heureka.

Etableringsfasen (steg 1) pågår fram till augusti 2018 och finansieras av Vinnova (inom programmet Öppen innovation) och SLU.

 

Projektbeskrivning på Vinnovas hemsida 


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71      

Mattias Nyström, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
mattias.nystrom@slu.se, tel 090-786 83 16, 072-201 80 96