Tema: Fäbodlandskap och betesskogar

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Genom detta tema har vi satta fokus på skogens biologiska kulturarv.

Skogen har under lång tid haft en stor betydelse för människans försörjning genom att förse oss med bland annat ved, virke, kol, mat och foder till våra djur. Att människan genom sina aktiviteter har format skogarnas biologiska mångfald är många gånger underskattad och kunskapen om biologiskt kulturarv i skogliga miljöer bristfällig. Liksom i odlingslandskapet är det väsentligt att känna till de mänskliga processer som format miljön för bästa möjliga prioritering och förvaltning.

Projektet har arbetat vid fäbodar i Dalarna, kalkbarrskogar i Uppland och skogsmarker i flera skyddade områden och därigenom lyft fram och ökat kunskapen om skogens biologiska kulturarv.

Publikationer

Bondeskog – Husbehovsbruk skapade varierade skogar

Träd och buskar – Månghundraåriga historieberättare

Fäbodar och fäbodskogar – Biologiskt kulturarv i nordliga skogar

Fäbodskogen som biologiskt kulturarv (CBMs skriftserie)

Kalkbarrskogsrapport

Läs mer om andra forskningsprojekt om fäbodar och biologiskt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats.


Kontaktinformation