MINOTAUR: Åtgärder som gynnar markens biologiska mångfald

Senast ändrad: 20 juni 2024
Stor lövmask slingrar sig på marken

Organismerna som finns i marken utför funktioner som är av betydelse för exempelvis matproduktionen. Men det är dåligt känt hur dessa organismer påverkas av klimatförändringen och hur många som behövs för att säkerställa en god markhälsa och ett hållbart jordbruk. Forskare vid institutionen för ekologi försöker tillsammans med europeiska kollegor att undersöka detta i det treåriga forskningsprojektet MINOTAUR.

En väl fungerande jord är beroende av att organismerna i marken trivs och är aktiva vilket leder till bland annat tillgänglig näring åt grödorna vi odlar och en bra markstruktur. I dagsläget är det dock dåligt känt hur livet i marken ser ut i Europa och vilka faktorer som är av störst betydelse för att markorganismerna ska trivas. MINOTAUR handlar just om att kartlägga markens biologiska mångfald i Europa men också om att undersöka hur organismerna i marken kan stimuleras för förbättrade markfunktioner eller för ökad motståndskraft mot klimatförändringar och ogynnsamma förhållanden. Detta är av stor vikt för ett hållbart jordbruk.

En viktig aspekt av projektet är att ta fram lämpliga indikatorer för att mäta markens biologiska mångfald eftersom det inte är möjligt att undersöka alla de miljoner organismer som finns i marken. Om dessa indikatorer inkluderas i miljöövervakningsprogram i flera länder, inklusive Sverige, kommer vi i framtiden ha en mycket bättre bild av markhälsan både nationellt och i ett europeiskt perspektiv.

Projektets olika steg

Det första steget i projektet är att i en gemensam databas samla in befintliga data från tidigare projekt om markorganismer genomförda i olika europeiska länder. Det gör det möjligt att se mer storskaliga mönster om hur dessa organismer påverkas av olika faktorer som till exempel klimat. För att få mer underlag ska det inom projektet även genomföras provtagningar i långliggande försök i flera länder, bland annat i ett av SLU:s gödslingsförsök. Det kommer också att genomföras DNA analys av arkiverade jordprover, vilket ger en bild av hur marksamhället såg ut när jordproverna samlades in. Därefter kommer lämpliga indikatorer tas fram, och modeller kommer att utvecklas för att kunna undersöka flera indikatorers respons till olika faktorer som till exempel ökad temperatur.

Indikatorer för att stärka markkvaliteten

Förhoppningen är att projektet ska ge relevanta indikatorer för markens biologiska mångfald och de funktioner som organismerna utför som kan användas i nationella miljöövervakningsprogram men som också är gemensamma för flera europeiska länder. Om projektet lyckas att ta fram referensvärden för dessa indikatorer kommer det vara möjligt att få reda på när det är behövligt och lämpligt att förbättra markkvaliteten genom specifika åtgärder.

 

Fakta:

Projekttitel: MINOTAUR
Projektperiod:
november 2021 – oktober 2024
Status: Aktiv
Budget: EUR 2,099 k 
Finansiering: medfinansierat av EJP SOIL, Horisont 2020
Medverkande länder: Frankrike, Nederländerna, Tjeckien, Irland, Italien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Österrike