ProbeField: Försök att förbättra träffsäkerheten för markanalyser direkt i fält

Senast ändrad: 20 juni 2024
fält med gröna grödor och blå himmel

Hur det står till med markens odlingsegenskaper tar man vanligtvis reda på genom att analysera jordprover i laboratorium. Det är dock tidskrävande och dyrt. Projektet ProbeField undersöker om det är möjligt att göra tillförlitliga markanalyser direkt i fält och hur man i så fall bäst går till väga. Det skulle effektivisera markkarteringen både genom tätare provtagning och lägre kostnader.

Analys och kartering av mark är bra verktyg för att ta reda på markegenskaper så som kolhalt och bördighet. Karteringen kan utgöra ett stöd för lantbrukare inför beslut om exempelvis gödsling och andra odlingsåtgärder, eller potentialen för ökad kolinlagring. Med hjälp av analystekniken nära infraröd spektroskopi kan man få kunskap om markens egenskaper direkt i fält, utan att ta jordprover för labbanalys. Man utnyttjar då olika jordtypers varierade förmåga att reflektera ljus i olika våglängder, vilket ger ett unikt spektrum för varje jord och jordtyp. Men olika hinder står i vägen för analysernas tillförlitlighet. Markens varierande struktur och fuktighet i fält påverkar resultaten på ett svårförutsägbart sätt. För att tekniken ska kunna användas behöver dessa problem lösas.

Hoppas minska påverkan från vatten

I projektet preparerar forskarna marken i fält, exempelvis genom att torka och jämna till dess yta. Det är ett försök att minska den effekt som markens fuktighet och struktur har på analysresultaten. Forskarna tittar även på om vatteneffekten kan minskas genom att matematiskt beskriva vattnets påverkan. Förhoppningen är att man ska kunna räkna bort effekten och på så sätt få mer träffsäkra analysresultat.

Resultaten ska sedan användas för att utveckla tekniker för kartering av jordbruksmark och ett protokoll ska slutligen tas fram som beskriver metoder vilka i projektet visat sig fungera bra för att mäta markegenskaper direkt i fält.

Fakta:

Projekttitel: ProbeField (A novel protocol for robust in field monitoring of carbon stock and soil quality properties based on proximal sensors and existing soil spectral libraries)
Projektperiod:
 November 2021 – November 2024
Status: Aktiv
Budget: ca EUR 1,85 miljoner
Finansiering: Medfinansierat av EJP SOIL, Horisont 2020
Medverkande länder:  Sverige, Danmark, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Tjeckien, Frankrike, Turkiet, Nederländerna, Polen, Slovenien


Kontaktinformation

Bo Stenberg
Docent/forskningsledare vid institutionen för mark och miljö
bo.stenberg@slu.se
0511-672 76, 0730-77 72 76